Havaktingit

You are here

Nunavut Kavamatkut ilauniaqtun talvani Qurluqtuaryungmi Apqutikhaa Umiat Tulakvikhat Havaktauyukhaq

Iipu 13, 2018

Tahqtipkaidjutikhat

Nunavut Kavamatkut ilauniaqtun talvani Qurluqtuaryungmi Apqutikhaa Umiat Tulakvikhat Havaktauyukhaq

IQALUIT, Nunavut (Qitiqqautiyuq 13, 2018) – Tamna Nunavut Kavamangit (GN) uqautauvakhimayuq qanganuaq taima tuniyakharnik talvuna Nunaqyuanun Tamaat Himiqtauhimaartunik Havagvingnun Maniktaqvikharnik (NTCF) maniktaqvikharnik talvani Qurluqtuaryungmi Apqutikhaa Umiat Tulakvikhat Havaktauyukhaq (GBRP) havaaqhaq ihuangitumik aulavakhimayuq.

Tamna Kitikmeot Inuit Katidjutiliqatigiingit (KIA) unalu Nunavut Kavamangit havaqatigiikhimavakhimayait tapkuat GBRPkut havaaqharnik qaffiuyunik ukiunganik, iliqatigiikhutik angirutiqaqhimayut taima uvani tatqikhiutmi, KIAkut aulaniqarniaqtun havaktiuluarniaqtun uminga havaaqharnik hivunikharnirmi NTCFkut tuniniaqtun uuktuutikharnik. Nunavut Kavamatkut aulahimaarniaqtun ikayuutikharnik havaaqharnun havaktiuluarlunik, munaginiaqtaatlu pivalliadjutikharnik talvani GBRPkutnik tunilutiklu ikayuutikharnik humi ikayugiaqaqtunik havaanganik.

"Ilitagiunga taima akhurnaqtuq tamna Qurluqtuaryungmi Apqutikhaa Umiat Tulakvikhat Havaaqhaq talvani Kitikmeot avikturviani Nunavunmilu tamaat," uqallaktuq Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu Ministangit, Joe Savikataaq. "Namanirmik pidjutiqaqtunga taima Kitikmeot Inuit Katidjutiliqiyikkut havagiaqaqtun tautuktuuyaarutikharniklu uminga havaaqharnik talvuuna iniqtiginikkut havaaqhanga."

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz
Atanguyaq Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu Havakvia
(867) 975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca

 

Kangikhidjutikhanga

Tamna Qurluqtuaryungmi Apqutikhaani Tulaktaqvikhaanilu Havaktauyukhami ingilrayaaqvikhaq atatjutiniaqtuq uyaraghiurnikkut pitqutinik Kanadaup Slave Province (nunaa), taamna atahimayuq Nunavunmun Nunatsiamunlu, uvunga ukiuqtaqtumi umiakkuurutikhanun aulavikharni. Tamna Qurluqtuaryungmi Apqutikhamik unalu Tulagvikhaliurlutiklu (GBRP) Havaakhaq, aulaniqarniaqtuq 227 km hila qanuritkaluaqtitlugu atuqtaulayumik apqunmik Tibbitt-Tahigyuaq Ukiumi Apqutikhat itiyumut tuliaktarvikhamut Qurluqtuaryungmi tahamani Tariugyuam Aulavingani Northwest Passagemi uataani Nunavunmi haniani Kugluktukmi.