Havaktingit

You are here

Qunngiaktitiniaqtun Tingmidjutikhangit Ikayuutikhat

Iipu 01, 2015

Nunalaani Inungnun Havaktununlu Tuhaqtitauyukhaq

Qunngiaktitiniaqtun Tingmidjutikhangit Ikayuutikhat

Aulaniaqtuq Uplua: Qiqitqauyaqvia 1, 2015mi

Iniqtiqvia Uplua: Qiqitqauyaqvia 17, 2015mi

Nunavunmi tamaini 35 sec

Titirauyaqtiuyutin, atuqtuuyaliqiyutin, titiraqtiuyutin, qunngiaktitiuyutin, piksasuuliuqtiuyutin? Tingmiyumavin aihinun pivalliayaangat havaarumayangnik? Ikayugiaqaqtugut!

Kanatam Katimayiingit Qunngiaqtitiyunik Nunavut Kavamangitlu aituihimaaqtun tingmidjutikharnik ikayuutinik akilikniaqhugitlu 70pusanmik havaaqhangit akikhaanik.

Naunaiqyumirumaguvit tingmidjutikharnik ikayuutikharnik, hivayaqlugu pivalliayuliqiyikkut ingilrayuliqiyitkullu havaktingat talvungaulutinluuniit http://www.gov.nu.ca/in/edt naqitlugu uminga Havaaqhat/Maniktaqvikhat naqitautaanun talvungaulutinlu Qunngiaqtitiyunik Pivalliadjutikharnik. Uuktugiagit hadja!

Hunauniaqqa TINGMIDJUTIGINIAQTAN unipkautaanga?

###

Tuhaqtitiyuq hivayaqlugu:

Matthew Illaszewicz

Atanguyaq Tuhaqtitiliqiyut

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu

Nunavut Kavaman

867-975-7818

millaszewicz@gov.nu.ca