Havaktingit

You are here

Taloyoakmi tingmitiliqiyunik iglukhanga angmaqtirutikhangit

Saptaipa 12, 2018


Tuhaqtitauyukhat

Taloyoakmi tingmitiliqiyunik iglukhanga angmaqtirutikhangit

TALOYOAK, Nunavut (Apitilirvik 12, 2018) - Nunavut Kavamangit (GN) angmaqtigivakhimayaat nuutaanguyuq tingmiliqivikhaq Taloyoakmi ublumi. Nunavutim Hivuliqti Joe Savikataaq, Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu Minista David Akeeagok Netsilim Maligaliuqti Emiliano Qirngnuq Taloyoakmiitpaktun quviahuutigiyaangat angmaqtirutikhatigun.

“Tamna angmaqtiginikkut uminga nuutaamik tingmiliqivingmik tautungnaqtuq taima Nunavut Kavamangit havakhimaaqtangit katitirutikharnik Nunavunmiunik tamangnun talvuuna hanaqidjutikharnik maniliurutikharnik ingilrayuliqinikkut,” uqallaktuq Minista Akeeagok. “Tingmiliqiyunik akhurnaqtumik aulaniqaqtuq nunalaaptingnun Tununganiptingni. Milviit akhurnaqtun atuqtakharnik Nunavunmi uvanilu igluqpangni anginirmik pidjutiqaqtuq inungnun Taloyoakmi.”

Tamna malrungnik natiqaqtuq, $6.3milian tallamik tingmiliqiviuliqtuq angitqiyauyuqlu talvanga mikiyuq igluqpangmin taima 35nik avatquhimayumikluuniit ukiunik napaqtiqhimavakhimayuq. Inikhagiaqtuq inungnun, tingmiliqiyunik havaktunik, unalu Nunalaani Tingmitingnik Munaqhiyunik Nallauhiliqiyunik Havaktunik, pigiaqaqhunilu inungnun ayungnautiqaqtunik timimingni.

“Tamna nuutaaq Taloyoakmi tingmiliqivik ihuaryumirutiqaqtuq pidjutikharnik tikihimayunik tamayangnik tingminmin, tingmiyukharnik aanniaqtunik tingmiyukharnik, ihuaryumirutiqaqtun tingmiyukharnik qayangnairutmik,” ilaudjutigivaktaat uqaqtaingit Minista Akeeagok. “Una tautuktitihimayuq taima qanuq nunavut ingilrayuliqiyitkut igluqpangit ikayuutigivaktun maniliurutikharnik angikliyumirutikhainik.”

Tingmitit tikihaqtuliqtun talvani nuutaami tingmiliqivingmi. Nunavut Kavamangit ihumagiliqtun atugianganik hanadjutikhaq havakhimayuq talvani tingmitingnik tingmiliqivikhaq igluqpangit mikiyunik nunalaangitni nunaptingni.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:
Matthew Illaszewicz
Atanguyaq Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca