Havaktingit

You are here

Tingmihiliqinikkut iliharnikkut-ikajuutikhat

Niqiliqivik 10, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Tingmihiliqinikkut iliharnikkut-ikajuutikhat

Ilihariaqtuliqqin ajuiqhaqlutin tingmihiqijinikkut, tingmitinut hanajiujaarni, tingmijunun munaqtiulutin, ukunaniluunniit tingmitinik tingmitiqarvingniluunniit aulapkaidjutainni? Nunavunmiutauplutin Inuinnauvin Nunavunmiluunniit nunaqaliqtutin qaanghiqhimaliqtuni malruuknik ukiuni havagniarhimavillu Nunavunmi inirupkit iliharutitin?

Angiruvit tamainnut apiqhuutinut, uuktuinnariaqaqtutit uumunga tingmihiliqinikkit iliharnikkut-ikajuutikhamun!

Ubluq-tamaat qaritauyakkut ilihaidjutikhat ihumagiyauniqatun, unalu aulavikhaangit tingmitit tingminirmik iqaniliurniq.

Piyaaqtutin kikliqaqtumik $7,500-mik ikayuutikhaq akiliqtuinikkut tingmihiqinikkut iliharutingnun.

Takulugu www.gov.nu.ca/edt hivayaqlutilluunniit akiittumun 1-888-975-5999.

Umikvikhaa uukturiami unauyuq Apitilirvik 14, 2020.

###

Tuhaqtipkaiyut uqaqatigilugu:

Lewis Falkiner MacKay
Aulapkaiyi, Atugakhangit, Upalungaiyainiq Tuhagakhanutlu
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-975-7878
lmackay@gov.nu.ca