Havaktingit

You are here

Tununganirmi Tingmiliqiyaangat Ilihairutingnik Manikhanut Ikayuutikhaq

Immaktirvia 27, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Tununganirmi Tingmiliqiyaangat Ilihairutingnik Manikhanut Ikayuutikhaq

Ilihaqqit ayuikhagianganik tingmitinik aqutaangani, tingmitinik hanayiiyiuyukharnik, tingmiyuniklu munaqtiuyaanganik, ukunanutluuniit tingmihiqiyini unalu tingmitiqarvikni aulatjutikhainni?

Utiffaaqnialiqin havagianganik Nunavunmi iniqtiruvit ilihaqtangnik?

Inuinauyutin Nunavunmi, nunaqaqpaktutinlu Nunavunmi malrungnik ukiunik?

Angiruvit tamainnut apiqhuutinut, uuktuinnariaqaqtutit uuminga Uqiuqtaqtumi Timihiqinikkut Ilihaidjutikhat Manikhanut Ikayuutikhat!

Pittaaqtutit $7,500-mik ikayuutigilugu akilikhiyaangni tingmihiqinikkut ilihaudjutikhanut.

Pulaaqlutin www.gov.nu.ca/edt uvaniluuniit hivayagiaqaqtutin akiqangitumik hivayautmun 1-888-975-5999 piumaguvit naunaiqyumirutikharnik.

Umikvikhangat uuktugiangat Niqiliqivik 18, 2017

###

Tuhaqtitiliqiyut hivayaqlugit:

Eugenie Kwok
Atannguyaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Pivalliayuliqiyikkut ıngilrayuliqiyitkullu
867-975-7867
ekwork@gov.nu.ca