Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Uyaraghiunikkut maniliqtuutikhat manimayut

Iipu 04, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq 

Uyaraghiunikkut maniliqtuutikhat manimayut 

Nunavut Kavamat piliqtuq uuktuutinik uumunga Nunavunmi Uyaraghiurnikkut Pinahuarutimun. 

Pittaaruvit, piyaaqtutit kikliqaqtumik $8,000-mik ukiuk tamat ikayuutikhat akiliriami akiliuhiaghanik, tamayanik, ihariagiyanik aullaarutikhaniklu qinirhiayaami uyaranik minerals-niklu. 

Pittaariarni, imaa ittukhauyutit: 

  • Nunavunmiutauyukhauyutit 
  • 18nik ukiuqaqlutit avatquhimayunikluunniit 
  • pihimalutit uyaraghiunikkut laisimik ayuirhimanirnikluunniit 

Umikvikhaa uukturiami April 30, 2016. 

Aallanik ilitturipkaitjutikhanik, hivayatjavutit akiittumun uumunga 1-888-975-5999, qaritauyakkut minerals@gov.nu.ca takuluguluunniit qaritauyakkuurutikkut uvani www.gov.nu.ca/edt, naqillugu taamna Pinahuarutit/Maniliqtuutikhat (Programs/Funding) naqitakhaq. 

### 

Uqaqatigivikhaq:

Matthew Illaszewicz 
Atan'nguyaq, Tuhapkaiyini 
Havagviat Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu 
867-975-7818 
millaszewicz@gov.nu.ca