You are here

Nunallaani Aquinikkut Pitquhikkullu Havagutainni Pinahuarutimi

Pinahuaruti hakugikhaqpaktait nunallaani aulapkaitjutik upalungaiyaqtipkarhugillu aquiyunun, pimmarigharhugillu piangaiyarnikkut pivallialiurutikhanik tuharnaarnaaqtuni havakvikni imaatut huqullaarnikkut, qaritauyakkut qanuriliurutini, titirarnikkut qunngiaqtipkainikkullu. 

Aullaaqtipkaiyiit, aquinikkut havakviit, havakviit, hanauyinikkut timiqutiit, anguniaqtiit naniriaqtiillu timiqutiit, hanauyaqtiit, katimaviit hanauyinikkulluunniit co-op-nguyut nunallaanilu kavamauyut uuktuqtaaqtut maniliqtuutikhanun. Hivulliutipkarniaqtait ataani hapkunani pingahuni maniliqtuutikhanik tuniyauniaqtut timiqutinun pihimahimaittut maniliqtuutikhanik EDT-kunnin. 

Nunallaani Aquinikkut Pitquhikkullu Havagutainni Pinahuaruti piqaqtuq pingahunik qanurittunik:

Aulaqtiriagut, Hananiga Ayuiqhajutikhalu (Naunaipkut A)

Una maliruakhaq ikayuqtuiyuq mikiyunik manikhaqhiurutinik, inuknik, timiiuyunik, hamliuyuniklu aulaqtitigiarumayut, agikligiaqlugit, ihuaqhivaaliriaqlugiluniit ikayuutigiyatik atuqniginik ayuqnaiqpaaliriagani hanauyaqtuqnihiyaamiknilu. Ilauyaaqtut hudlitutit:

 • Niuviqniginik miqhakhat, hanauyaqtit hanayakhainik piqutinikluniit;
 • Iniqhimaniga atufaaliqnigaluniit atuinaqtukhap manikhaqhiurutip ikayutauyuvluniit;   
 • Hanauyaqtit igluuni;
 • Hanauyaqniqmik ayuiqhaniq, ijuaqhijutit, ayuiqhaviit, ukualu aqnarutit inuuhuktulu hulijutigiyait;
 • Nutauniqhanik atuqnigit Pulaqtuliqiyunit Hanauyaqtilu havakviini;
 • Pulaqtuliqiniqmik Upalugaiyautit Havaqatiriigutilu; unalu
 • Manikhaqhiurutini ayuruirutinik ayuiqhaniqmik atuqtukhanik, aulaujuyulu maniqamut ayuiqhanigit pulaqtuliqinikulu manikhaqhiurutauyut.

Piqutinik Pivalianiq Niuviktitijutilu (Naunaipkut B)

Una maliruakhaq ikayuqtuiyuq aulapkaidjutighaanik Nunavunmi  Nunavumi Hanauyaqtit, Ilitquhiqnik Pulaqtuliqiniqmiklu Havakviuyut. Una maliruakhaq ikayuutauyuq Nunavumi Mikiyunik Manikhaqhiurutinit, timiuyunit, inuknit, uvaluhaamlauyunilu tikuaqhihimaniqata atulaaqtunik hanahimayunik niuvaavikniluniit atulaaqtunik. Ilauyaaqtut hudlitutit:

 • Ikayuqtiriiklutik hulijutinik ilaukpata amihut hanauyaqtit atautimit malrukniluniit havakviuyuknit ilitquhiliqinikut pulaqtuliqijutini;
 • Nunagiyauyut upihimanigit pivalianigilu. Una ilaqalaqtuq havaktikhariagani nunagiyauyumi pulaqtuliqinikut ihuaqhaiyimik, pivalianiganik pulaqtuliqiniut upalugaiyaunmi, ikayuqniganikluniit ihuaqhaqniganik umiakut pulaqtut;
 • Puvalianiga niuvaavikni atulirumayainik;
 • Takuupkaijutit, Qungiaqtitijutit, aulanik uqauhiqaqniq, ilauniqmiklu takuupkaqtitaiyunik;
 • Niuviqtitiyaagani pulaqtut hulijuhiinik, hanahimayunik takuyakhaniklu;
 • Hanayanik pivalianiq ihuaqhivaaliriarutilu, unalu puukhainik atulaaqtunik pijutinik; unalu
 • Nipiliuqniginik.

Iglukpait Ihuaqhivaaliqnigit (Naunaipkut C)

Una maliruakhaq ikayuutauyuq Igluut Ihuaqhaqniginik Maliruakhaq ikayutauyuq igluut pivalianiginik akituriagutauniaqtut ilitquhiliqinikut pulaqtuniklu havakviuyuni. Manikhaakhat turaagayut mikiyunik manikhaqhiurutinut, hanauyaqtit hanaviinut, hamliuyunut, ahiiniklu timiuyunut ikayuqniaqtulu nunagiyauyuni pulaqtunit iglugiyauyut ihauqhivaaliriagani iliuraqniginiklu inuit hanauyaaginik takuupkaiviuyut. haffumuuna hulidjutikkut imatun:

 • Pivalialutik nutaanik ihauqhaqlugilu nutaaguqtiqlutiluniit taja hanauyaqtit, ilitquhiliqiyit, pulaqtuliqiyilu iglugiyait;
 • Ihuaqhivaaliqlugit pulaqtut iglugiyait pulaqtuniklu tuyuqmipkaijutit taiguakhat Nunavumi tikmiaqaqvikni;
 • Pivalialutik nutaanik ihauqhaqlugilu nutaaguqtiqlutiluniit tamainit atuqtauyut hanauyaqviit inigiyauyut;
 • Nunagiyauyuq takuminaqhilugu; unalu
 • Hanauyariami inuit inigiyakhaini humiliqaa.

Nunagiyauyuni Pulaqtuliqyit Ilitquhiqniklu Havak-viuyut Tukhiqtutainik Makpiraaq
Nunagiyauyuni Pulaqtuliqiyit Ilitquhiqniklu Havakviuyut Havaami Maliruakhat
Nunagiyauyuni Pulaqtuliqiyit Ilitquhiqniklu Havakviuyut Havaami Maliruakhat - Hanauyaqtit
Nunallaani Aquinikkut Pitquhikkullu Havagutainni Pinahuarutimi Policy

 

Nunallaani Auladjutingit
Tunun'ngani Qikiqtaaluk
P.O. Box 389,
Pond Inlet, NU X0A 0S0
(867) 899-7338
toll-free: (888) 899-7338
Fax: (867) 899-7348

Nunallaani Auladjutingit
Hivuraani Qikiqtaaluk
P.O. Box 612,
Pangnirtung, NU X0A 0R0
(867) 473-2679
toll-free: (844)737-8628
Fax: (867) 473-2663

Nunallaani Auladjutingit
Kitikmeot
P.O. Box 316,
Kugluktuk, NU X0B 0E0
(867) 982-7453
toll-free: (844) 475-1166
Fax: (867) 982-3204

Nunallaani Auladjutingit
Kivalliq
P.O. Box 979,
Rankin Inlet, NU X0C 0G0
(867) 645-8450
toll-free: (844) 737-8627
Fax: (867) 645-8455

 

Phone: 
1-888-975-5999