Havaktingit

You are here

Avatiliqiyikkut

Avatiliqiyikkut
Qinikhiaguvit naunaikhitjutikhanik hapkuninga an’nguniarnikkut maliruagakhat Nunavunmi? Paqinniaktatit tamaita atuqtakhatit hamani. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Iliharumavit Iqaluliqinikkut niuvrutikhalliurnikkut? Amihut hanaitut Inuit havaaqarvikhangit maniliurutikhallu ikayuutikhanut pivalliatjutikhat Nunavunmi iqaluliqinikkut niuvrutikhalliurnikkut. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Qinirhiavit aanniqtailinikkut atuqtakhanik an’ngunahuaktunut uumayunik Nunavunmi? Paqinniaktatit tamaita umani Nunavunmi An’ngunahuatit Aanniqtailinikkut Maligait. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Umani pinahuarutit nunaqaqtunut aquiyunullu kangikhitquplugit huuq qanuqtutlu atuqtautjutikhanik Nunavunmi Min’nguiyarviit. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Uumayunit Pittailitjutinik Pinhuarutit atuqtaullayut tamagingnut nallunaktunik unalu Inuit qauyimayainut aanniqtailinikkut atuqtakhainut uumayut inuillu. Ilitturitiarumaguvit qanuq havaqatigiyavut hamlatkut, anguhiqiyikullu katimayiit, anguhiqiyikullu havaktit nunalaani unaqaqtut una atuqtautquplugu, Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Annguniaqtiuguvit niuvrutigiyumagupkit amiutitit akitutqiyamik akitutilaaghainnik, Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Nunavunmi nunamut nappaghinahuaruvit iglumik, piyariaqaqtutit imaitumik Avatingnut Naunaiyainikkut (EA) takuuktaghanik Avatingnut Naunaiyainikkut unalu Nunanut-Atuqnikkut atuqtakhat. Ilittiarumaguvit atuqtakhanik nakit nunalirutimik pivikharnik, Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Nanihiguvit urhuryuamik kuviyuqaqqat, hivayautigilugu atani umani Hivayautigillugu Urhuryuanik Kuviyuqaqqat pinahuarutit. Ilihaqlutit imatut, Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Avatiliqiyikkut (DOE) avalitut titiraqaqtut tuniurhaiyiuyut Nunavunmi Iliharvikhat umani Kanatami Uumayulirijirjuat Ilinniaqtuliriyikkut Pinahuarutit. Umayunik Ilihautikhat unalu Qiqumanirmiutanik Ilihautikhat avatingnut ihumagiyaulluakhimayut Ilinniaqtuliriyikkut pinahuarutit atuqtauvakhimayut Kanatamiunit ilihaiyinit 15-ni ukiuni. Ayuikhavikhatit qanuqtut umani Iliharvikhat, Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Ilihaiyiuguvit ilihaqtuguvitluuniit Nunavunmi qinirhiaguvit naunaikhitjutikhanik avatiliqinikkut qauyimayumik havaktimik pullaquyiguvit, qauyihaqtit avatiliqinikkut havaktit pullaqulugit iliharvingnut, Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Ilihaiyiuguvit nunangnilu katimaqatiuguvit qinikhiaguvit ilihautikhanik avatiliqinikkut, una naqillugu titiqanik atiinik piqaqtuq ilihautikhanik. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Naunaihitjutikhanik takulutit hapkuninga Iqaluliqinikkut Maliruagakhatin Nunavunmi. Paqinniaktatit tamaita atuqtakhatit hamani. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Ihumaliukhimaguvit ihuakhitjutikhanik, pivalliatjutikhanik, nakuuhitjutikhainik Nunavunmi iqaluliqinikkut niuvrutikhanik, uuktuqtaaktutit maningmik ikayuutikhamut atani uma Iqaluliqinikkut Pivallianigha Angiklivalliatjutikhat Atuqtakhat. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Maniliurutikhanik iqalukhiuktit annguniaktitlu ikayuqtaulayut akighamik uhitjutikhanut iqaluktamik hilatanut Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Nunavut min’nguiyarvinni piksasuuliurumaguvit, ilihautikhalliurumaguvit piksasumik, piyukhauyutit laisikhanik. Ayuikhayumaguvit, Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Avatiliqiyikkut munarhitjutit pinahuarutit pikhaqaqtitait avatiliqiyikkut munagiyut maliktipkainikkut tamaini Nunavunmi nunalaani. Una pinahuarutit ilauyuq avatimut munakhitjutikhanik maliktauyarialingnik. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Nunavunmi aannuraliuktiuguvit uvaluuniit aannujaliurutikhaniuktiuguvit qittulihakhimayunik nattiq amiinik, naunaikhivikhat umani Amirnik Niuviktautjuvinirnik Niuvvavik uvani, Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Una naqitlugu naunaiktakhanikqanuqtutlu uuktutikhanik uminga Uuktuqlutin uumayunut ihivriurutikhanik laisikhamik. Taiguaryuumirumaguvit...