Havaktingit

You are here

Maligaliqiyikkut

Maligaliqiyikkut
Ilvit inungnikluuniit allanik ilihimaguvit aituqtunik ihivriuqtukhanik tuquhimayunik, iluvikhinahuagumik, huikhimayunik naunaitkutingnik allanikluuniit ihumagiyauyunik talvuuna piqpagiyamingnut huikhimayunut, hivayaqlugu Havagviani Angiyuqaaqyuaq Huikhimayunik Ihivriuqti. Taiguaryuumirumaguvit...
Maligaliqiyikkut
Taima qiniqhimaaliguvit naunairutingnik talvuuna titiqanik havagvingnut, nanminiqaqtunutlu havagvingnik, nunaliqiyiingitlu maligaliqiyunut hivaqlugit Maligaliqitjutiit Titiqiqinikkut. Maligaliqitjutiit Titiqiqinikkut havahimaanginaqtun maligaliqitjutingnik titiqanik tuniyauhimayut talvuuna titiqiqiyunut ihumagiyut nunanik titiragiikhimayunut talvuna nunagiyamingnut naunaiyagiikhimayunut; munagiyauyukhat ihumagiyauyut inum nanminigiyainik; kuapulaisingit, timituqangit, ilaqatigiyaingit, kuapulaisingit havagviit; taimalu maniliqitjutiit, manikhangit uqautjiyutlu havaktilu havakhimaaqtun talvuuna niuvrutiyauyunut tapkuninga hunavalungnik Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Ayuqhaqtitauyunut Ikayuutikhat
Maligaliqiyikkut
Ayuqhaqtitauyunut Ikayuutikhat akiittuq hiamitiqtaulimaitullu ikayuqtauyumayunut piyut ikayuutikhaq ayuqhaqtitauyunut ihuinaarutautigiyauyumit. Ikayuutikhat piliuqhimayut pigiamingni ihariagiyanginnik tamarmik ayuqhaqtitauhimayunut ihuinaarutiuyunit– humaangittuq ihumaliurumi uqariami qanuriliurutauyuq palliihimamut, qiniqhiayami naunaiyainiq apiqhurvikkut, qiniqhiayamiluuniit talvannga takuyaqtuqtakhaq itiqtitaukpat. Ikayuqtaaqtugut qiniqhiaguvit kitunik piumayarnik, tuniluni naunaitkutanganik ikayuutikhatlu ihumaliuriarni.
Maligaliqiyikkut
Ilvit inuk kituliqaak ilihimayangnik qayangnaitkutiqagumik ayukhautigiyamingnik ilanganilu qiniqhimaaqtunluuniit uqautjiyukhamik taima piqagiangat qayangnairutingnik, ihuaqtumiklu inuuhiqagiangat, hivayaqlugu Nunalaani Maligaliqiyunut Havakti talvani Nunalaani Maligaliqiyunik. Taiguaryuumirumaguvit...
Maligaliqiyikkut
Qiniqhimaaruvit ikayuutikharnik naunairutingnikluuniit talvuuna maliktakhainik pukuktakhainikluuniit maningnik aulayut talvuuna nuttarangnut ikayuutikharnik, hivayaqlugu atanguyaq talvani ilaqaqtunik ikayuktiuyut havagviani Kuatiliqivingmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Maligaliqiyikkut
Taima ilaqaguvit huikhimayumik taima Naunaitkutaitumik Piutikhanut Ilaruhungnut, Havagviangit Kitkutuinarnarnik Kivgaqtiq Kavamatkuni ikayugiaqaqtun. Hivayaqlugu Havagviangit Kitkutuinarnarnik Kivgaqtiq Kavamatkuni uvanut nampamun 1-866-294-2127, ilauqaqniaqtun Inuktitut. Taiguaryuumirumaguvit...
Maligaliqiyikkut
Kuatiliqiyikkut munagihimaaqtun malikhautikharnik ikayuutikharnik Nunavunmi Kuatiliqiyunut Maligarnik tamainut Nunavunmiunun. Havagviangit aituihimaanginaqtunlu ikayuutikharnik inungnut nunalaani, kuatiliqiyut havaktiit, katimayiingit, Palihimat, ilitagiyauyutlu havaktiit uqaqtiuyut Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Maligaliqiyikkut
Nunalaani Katimayiiguvit taima aituihimaaqtun havaaqhanik ikayuutikharniklu inungnut, taimalu qiniqhimaaguvit maningnik ikayuutikharnik, hivayagulu Tutqikhailiqiyi taima Akuktauyut Ikayuktiuyut Maniktaqvikhat talvani Nunalaani Maligaliqiyikkut. Taiguaryuumirumaguvit...
Maligaliqiyikkut
Nunalaani Maligaliqiyikkut Havaaqhangit munagihimaaqtun atuquihimaaqhutik nunalaani maligangit, ilaqaqtunut ningaqtailinikkut akuktauhimayunut ihuitumik pivalliatjutiit, ilauqaakhuni atuqtauquyangnik havagiikhimayut havaaqhat talvuuna ihuinaqtailinikkut nunalaaningmi, talvuuna nunalaani ilauhimaaqnikkut hulilukaaktunut taimailiuhimaaquyunut. Taiguaryuumirumaguvit...
Nutqaqtitaunahuarnirmut Pinahuarutinga
Maligaliqiyikkut
Tamna Nutqaqtitaunahuarnirmut pinahuarutinga tunivaktuq “umikhimayumik” Nutqaqtitaunahuarnirmut. Imaatut tukiqaqtuq tautuktauyuq inmikkuuqtumik apiqhurvingmut havaanginnut piqarninngalu uuma Nutqaqtitaunahuarnirmut hiamitiqtakhaungittut. Una tiniyaa apiqhuqtaunahuat inikhamik uqariamingnik uqarumayannik iqhiuqhimaitumik taimaa uqarnahuaqtatik apiqhurvingmungaqtauniaqtuq.