ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐋᓐᓂᐊᕕᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᒪᓕᒃᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ

ᓘᒃᑖᕐᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐱᖃᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖁᔨᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᓕᖕᓂ. ᐱᖃᑎᒃᓴᓯ ᐊᖏᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒡᓚᕝᕕᖕᒥ.

ᒪᓕᑦᑏᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᑦ:

  • ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓂᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐸᐃᕆᔨᓐᓂᑦ.

  • ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᑎᒥᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᐃᑦ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐃᓄᑑᓗᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᖏᒃᑯᕕᑦ

  • ᐃᓄᒃᑐᑐᐊᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᖢᑎᑦ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓄᓇᓕᐊᖕᓂᐊᕐᖢᑎᒃ ᑐᓵᔨᖃᙱᑦᑐᓄᑦ.

  • ᒪᓕᑦᑎᖃᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓇᔅᓴᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐊᖏᕐᕋᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᑦ.

  • ᐃᓄᒃᑐᑐᐊᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᖢᑎᑦ ᐅᑭᐅᖃᖅᖢᑎᓪᓗ 65-ᓂ ᐅᖓᑖᓂᓪᓘᓐᓃᑦ.

ᒪᓕᑦᑎᐅᒍᕕᑦ, ᐊᑭᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓂᖅᐱᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᖏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ:

  • ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ
  • ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (NIHB)
  • ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ (EHB)

ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᒪᖔᖅ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᑲᓐᓂᕐᓄᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅ ᒪᓕᑦᑕᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑲᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐊᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᐅᕘᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᑯᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᒪᖔᖅ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᑲᓐᓂᕐᓄᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.

 

ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅ ᒪᓕᑦᑕᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑲᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓪᓕᖃᖅᑐᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓂᑦ ᐱᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑎᒍᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᒪᖔᖅ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᑲᓐᓂᕐᓄᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ.