You are here

ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᙳᐊᖓ

ᐋᓐᓂᐊᕖᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖃᑦᑕᖅᑐᑦ:

 

 • ᐋᓐᓂᐊᔪᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ
 • ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ
 • ᐊᕐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ
 • ᐊᖑᑏᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ
 • ᓄᑕᕋᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ
 • ᓇᔾᔨᔪᑦ/ᓯᖓᐃᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᕐᓂᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ
 • ᒪᒥᔪᐃᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ
 • ᐋᓐᓂᐊᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓯᒪᓃᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᔪᑦ
 • ᐳᓚᕋᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ( ᐃᔨᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᑭᒍᓯᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.)
 • ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᓘᒃᑖᕆᔭᐅᔪᑦ
 • ᓘᒃᑖᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ
 • ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ
 • ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
 • ᐳᕙᓪᓗᓐᓇᒧᑦ ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒧᑦ

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒧᑦ , ᐋᓐᓂᐊᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓄᓇᒋᔭᔅᓯ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᓄᓇᙳᐊᒦᑦᑐᖅ.