You are here

ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑏᑦ

ᐊᓈᓇᐅᔪᓄ ᐃᓅᕋᑖᓄᓪᓗ ᖃᓄᐃᓐᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑕᐅᔪᖅ 2009 - 2014

ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖅ

​ᓄᓇᕗᒥ ᐃᖕᒥᓃᖅᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ 2011 - 2014

ᐃᓅᓯᕗᑦ ᐊᓐᓂᓇᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑦ  2017 – 2022

ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ: ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕈᑕᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑕᐅᔪᑦ 2014-16

ᓄᓇᕘᒥ ᓄᓕᐊᓗᖕᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ 2012-2017

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᕝᕚᑭᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᑦ

ᐊᖅᑯᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖓ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ

 

 

ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎ

ᐱᓕᕆᐊᕆᓇᓱᐊᓪᓗᐊᖅᑕᖓ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖓᑕ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᓕᒫᖑᔪᑦ. ᐱᔾᔪᑎᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓴᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᒻᒪᖁᓇᒋᑦ ᐋᓐᓂᖁᓇᒋᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᑐᑭᓯᓯᒪᒻᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᙱᓐᓂᖅᓴᐅᑎᒐᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᑎᓐᓇᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᒪᑦ ᑕᕝᕙᓴᐃᓐᓇᑲᐅᑎᒋᑯᓗᓪᓗ ᐱᔭᕇᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᙱᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑑᓪᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎ ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᕗᖅ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᓴᙱᔪᒥᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑮᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᒪᑦᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᓗᑎᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑎᑦᑏᓲᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᐅᖅᑐᑎᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᒍᓐᓇᖅᑐᑎᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓲᖑᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅᓴᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᑦ, ᓄᓇᓕᐅᔪᓪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᓕᒫᖅ.

 

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᒐᓱᐊᕐᓂᖅ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖅ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ: ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎ ᓄᓇᕘᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᙴᒪᒋᔭᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᖏᓐᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.

ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑑᓗᑎᑦ.

ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᖃᓕᒫᕈᒪᒍᕕᐅᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖅ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ: ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎ ᓄᓇᕘᒧᑦ.

 

ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎ ᓄᓇᓕᓐᓂ

ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᐅᔪᖅ ᑐᙵᕕᖃᕐᒪᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᒻᒥᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᓕᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᒻᒪᑕ ᑭᙴᒪᒋᔭᖏᓐᓂ ᓄᓇᖏᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᓂᖅ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᓂᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᓪᓗ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐊᒥᓱᕈᒃᑲᓐᓂᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ, ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥ.

ᓇᕿᒍᒃ ᐅᖃᓕᒫᕈᒪᒍᕕᐅᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᓂᐱᖏᑦ: ᐅᓂᒃᑳᖅ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᒫᑦᓯ 2010−ᖑᑎᓪᓗᒍ .