You are here

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᓄᓇᕘᒥ, ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᑉ ᐊᕕᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᓪᓚᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᕝᕙᓕᓖᑦ ᑲᖏᖅᑎᓂᕐᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ.

 

ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖅ

ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦᒥᑦ ᐃᓄᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᒪᓕᓪᓗᓂ:

 • ᐃᓅᓗᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓗᓂ ᓇᓪᓕᐊᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ
 • ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐊᓪᓚᐅᒍᓂ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ
 • ᓄᑕᕋᖅ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐅᑭᐅᖅᑖᓯᒪᙱᓪᓗᓂ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᒍᑎᒃ

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐊᓗᒍ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᓗᓂ ᓄᓇᕘᑦ ᓯᓚᑖᓄ, ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᒻᒥᒃ ᐊᐅᑦᑕᔫᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓅᓂᖏᓐᓂᒃ (ᓈᓴᐅᑏᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᑦ ᐊᐅᑦᑕᔫᒥ ᓈᓴᐅᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ 5-ᒥᒃ), ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᐅᑎᖓᑕ ᓈᓴᐅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓄᑦ (ᓲᕐᓗ “N” ᓈᓴᐅᑎ) ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖏᓐᓂᒃ (INAC).

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᐃᓕᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᖅ ᐊᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ

ᐃᓅᕋᑖᑦ ᓄᑕᕋᑦ ᐊᓈᓇᓖᑦ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓪᓚᒻᒥᒃ

ᐃᓅᕋᑖᑦ ᓄᑕᕋᑉ ᐊᓈᓇᓪᓚᑦᑖᖏᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᑉᐸᑕ ᐃᓅᓂᕋᕐᓗᑎᒃ.

ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᒃ ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑑᒃ ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᐊᑎᓕᐅᕆᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᑕᕋᖓᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᐊᖏᖅᑲᑕ ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᒥᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᖏᖅᑎᓂᕐᒥ ᐊᓪᓚᕕᓪᓖ ᓇᔅᓯᐅᔾᔨᒐᔭᖅᑐᑦ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᒥᔅᓵᓅᖓᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᖅᑲᑕ ᓄᑕᕋᕐᒥᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ, ᓄᑕᕋᖅ ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ “N” ᓈᓴᐅᑎᒥᒃ.

ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑎᖓ ᐊᐅᑦᑕᔫᖅ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᒐᔭᖅᑐᖅ “N” ᓈᓴᐅᑎᒧᑦ, ᓄᑕᕋᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥ (INAC) ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐊᓗᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐅᕗᖓ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

ᐃᓅᕋᑖᑦ ᓄᑕᕋᑦ ᐊᑖᑕᓖᑦ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓪᓚᒥᒃ

ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐊᑖᑕᓪᓚᑦᑖᖓ ᐃᓅᑉᐸᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓪᓚᐅᑉᐸᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓈᓇᓪᓚᑦᑖᖓᐅᖏᓪᓗᓂ, ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᒃ ᓇᔅᓯᐅᔾᔨᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑑᒃ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᒻᒧᑦ ᐊᐅᑦᑕᔫᒧᑦ ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖃᖄᖅᑐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᒥᒃ ᑖᓐᓇ ᓄᑕᕋᖅ ᐃᓅᒻᒪᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓪᓚᐅᒻᒪᑦ.

ᐊᖏᖅᑲᑕ ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᒥᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᖏᖅᑎᓂᕐᒥ ᐊᓪᓚᕕᓪᓖ ᓇᔅᓯᐅᔾᔨᒐᔭᖅᑐᑦ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᒥᔅᓵᓅᖓᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ.

ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑎᖓ ᐊᐅᑦᑕᔫᖅ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᒐᔭᖅᑐᖅ “N” ᓈᓴᐅᑎᒧᑦ, ᓄᑕᕋᕐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥ (INAC) ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐊᓗᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐅᕗᖓ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

ᓅᑦᑎᕐᓂᖅ ᓄᓇᕘᒧᑦ

ᐃᓅᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓪᓚᐅᒍᕕᑦ ᓅᑎᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᕘᒧᑦ, ᐃᓚᓕᐅᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑏᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᒐᕕᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓪᓚᐅᒐᕕᑦ ᐱᓇᓱᐊᓕᕈᕕᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᑦ ᐱᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑎᖓᓄᑦ ᐊᐅᑦᑕᔫᒧᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐅᕗᖓ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓ

ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᕕᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕐᓂᕈᕕᑦ, ᐊᑐᖅᑳᕆᐊᓕᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑎᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᓚᐅᖅᑎᓐᓇ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ.

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᕗᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑎᒍ ᐊᐅᓪᓚᓂᕐᒧᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᓂᒃ ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓᓂ.

 

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓐᕆᔭᐅᔪᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᕐᒧᑦ ᐅᑎᖅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᐅᓇᓱᕐᓐᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ - ᐋᑐᕚ

ᐱᔪᒪᔾᔪᑏᑦ ᐄᔭᒐᕐᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᑭᒍᑎᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᓇᔅᓯᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᓪᓚᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐋᑐᕚᒥ.

ᐱᓇᓱᑦᑎ

ᑕᓱᐃᒐᓱᒍᒪᔪᖓ ᐄᔭᒐᖅᑖᕈᑎᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᑭᒍᑎᓕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓄᑦ

ᒪᓕᒍᑎᑦ:

 1. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᒥᓇᕆᓕ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ ᑕᓕᖅᐱᐊᓂᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ – ᐋᑐᕚ
 2. ᐸᐃᑉᐹᒨᕐᓕ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑕᑎᕐᓗᒍ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ
 3. ᑲᑎᑎᕐᓗᒋᑦ ᓴᕕᕋᔭᕐᒧᑦ ᓇᓕᖅᑲᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᒧᑦ
 4. ᓇᔅᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᑦ ᑐᕌᕈᑎᒻᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐊᑖᓂ ᑕᕝᕙᓂ ᓴᓇᒐᕐᒥ

ᓇᔅᓯᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᓇᒻᒥᓂᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᒥᒃ ᐅᑎᖅᒃᑎᑎᓇᓲᑎᓐᓄᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᑎᑦ ᓇᓪᓕᖅᑲᑎᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᑦᑐᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ
ᐱᓕᕆᔭᒃᓴᓕᕆᔨ, ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ / ᓄᓇᕗᑦ
14ᖓᓂ ᓇᑎᖓᓂ, ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ 3914A
60 ᑯᐃᓐ ᐃᓪᓗᐊᓗᖓᓂ
60 ᑯᐃᓐ ᐊᖅᑯᑎᖓᓂ
ᐋᑐᕚ, ᐋᓐᑎᐅᕆᐅ
K1Y 5Y7
ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑦ

 

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓐᕆᔭᐅᔪᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑎᖅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᐅᓇᓱᕐᓐᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ - ᑲᖏᖅᑎᓂᖅ

ᐅᑎᖅᑎᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓖᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓄᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

ᐱᓇᓱᑦᑎ

ᑕᑕᑎᕆᒍᒪᔪᖓ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓖᔾᔪᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ

ᐅᑎᖅᑎᕕᐅᓂᖅ ᐃᒡᒐᖕᓄᑦ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᑐᓂᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᓄᓇ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒋᓚᐅᖅᑕᕐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒋᓚᐅᖅᑕᕐᓄᑦ. ᖁᓛᓃᑦᑐᖅ ᑕᑯᓗᒍ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖃᖅᑐᒥᑦ.

ᒪᓕᒍᑎᑦ:

 1. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᒥᓇᕆᓕ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ ᑕᓕᖅᐱᐊᓂᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ – ᑲᖏᖅᓯᓂᖅ
 2. ᐸᐃᑉᐹᒨᕐᓕ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑕᑎᕐᓗᒍ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ

 3. ᑲᑎᑎᕐᓗᒋᑦ ᓴᕕᕋᔭᕐᒧᑦ ᓇᓕᖅᑲᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᒧᑦ

 4. ᓇᔅᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᑦ ᑐᕌᕈᑎᒻᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐊᑖᓂ ᑕᕝᕙᓂ ᓴᓇᒐᕐᒥ

ᓇᔅᓯᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᓇᒻᒥᓂᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᒥᒃ ᐅᑎᖅᒃᑎᑎᓇᓲᑎᓐᓄᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᑎᑦ ᓇᓪᓕᖅᑲᑎᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ:

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 889
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
X0C 0G0

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 1-867-645-8001
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 1-867-645-8092
ᐊᑭᖃᙱᑐᒃᑯᑦ: 1-800-661-0833
ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᑲᓐᓃᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐅᐸᒍᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓ:

Health Canada: Non-Insured Health Benefits for First Nations and Inuit.