ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᕝᕕᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ

ᐊᖑᓐᒪᑎᖁᓪᓗᒋ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑏᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕋᔭᖅᐸᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖃᖅᑐᑦ ᑲᖏᖅᓯᓂᕐᒥᖅ:

  • ᔭᒐᐃᒍᕕᐅᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᐅᑦᑕᔫᖅ
  • ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖅᐸᑦ ᐊᑏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᕌᕈᑏᑦ
  • ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᒍᕕᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᒍᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᕕᓪᓘᓐᓂᑦ ᓄᓇᕘᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᑕᖅᑮᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐅᖓᑖᓂᑦ
  • ᓄᓇᕘᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᓄᓇᖃᓕᕈᕕᑦ

ᐱᔪᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᓯᔾᔩᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᒥ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂ ᑲᖏᖅᓯᓂᕐᒥ.

 

ᐱᓇᓱᑦᑎ

ᓄᑖᕐᖑᖅᑎᒍᒪᔭᕋ ᐅᕙᖓ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕋᔅᓴᖅ

ᒪᓕᒍᑏᑦ:

  1. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᕕᔅᓴᖅ ᐱᓗᒍ ᑕᓕᖅᐱᐊᓃᑦᑐᖅ ᐊᓯᔾᔩᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᔅᓴᖅᖅ

  2. ᐸᐃᑉᐹᒧᕐᓗᒍ ᑕᑕᑎᕈᑦ ᐱᔪᒪᔾᔪᑏᑦ

  3. ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᓯᔾᔨᓂᖅᐱᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ

  4. ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᔭᐃᑦ ᐆᒪ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ

 

ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᔭᐃᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 889
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
X0C 0G0

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 645-8001
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: (800) 661-0833
ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑦ