ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᑖᕈᑎᐅᓯᒪᔪᒥ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ

ᓘᑖᕆᔭᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓲᖅᑎ ᐅᖃᐅᔾᔨᑉᐸᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕆᔭᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᖅᑐᕐᓗᑎᑦ, ᐋᖅᑭᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᐅᕕᔅᓴᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᐅᕝᕙᓗ ᓘᑦᑖᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂ ᓄᓇᓕᑉᐱᑦ ᐊᓯᐊᓂ.

ᐱᔪᓐᓇᕈᕕᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ, ᐊᑭᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᕕᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᖏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᕐᕉᓐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᓄᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ:

  • ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ
  • ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ( EHB)

 

ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ

ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᖓᓂᒃ ᐋᑭᓖᓂᐊᖅᑐᑦ $250 ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᐅᑎᐅᑎᒌᒧᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ (ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᖃᑎ) ᐃᕝᕕᑦ ᓄᓇᓕᖓᓂᑦ ᖃᓂᓛᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓐᓂᑦ ᐊᑎᐅᓐᓇᐅᔪᒥᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᒪᖔᖅ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᑲᓐᓂᕐᓄᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ (EHB)

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᖃᑕᐅᙱᒃᑯᕕᑦ 65-ᓂᒃ -ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐅᖓᑖᓂ ᐊᕐᕌᒍᖃᕈᕕᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᙱᒃᑯᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕈᕕᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᒍᕕᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᓯᖏᑦ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᒪᖔᖅ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᑲᓐᓂᕐᓄᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ.