ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᑖᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᑦ

ᓘᑖᕆᔭᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓲᖅᑎ ᐅᖃᐅᔾᔨᑉᐸᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕆᔭᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᖅᑐᕐᓗᑎᑦ, ᐋᖅᑭᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᐅᕕᔅᓴᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᐅᕝᕙᓗ ᓘᑦᑖᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂ ᓄᓇᓕᑉᐱᑦ ᐊᓯᐊᓂ.

ᐱᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᐊᑭᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓂᖅᐱᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᖏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ:

  • ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ
  • ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ( NIHB)
  • ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ (EHB)

 

ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ

ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᖓᓂᒃ ᐋᑭᓖᓂᖅᑐᑦ $250 ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᐅᑎᐅᑎᒌᒧᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ (ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᖃᑎ) ᐃᕝᕕᑦ ᓄᓇᓕᖓᓂᑦ ᖃᓂᓛᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓐᓂᑦ ᐊᑎᐅᓐᓇᐅᔪᒥᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᓂᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᒪᖔᖅ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᑲᓐᓂᕐᓄᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (NIHB)

ᓄᓇᑖᕈᑎᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐱᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐅᕙᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ( NIHB) ᐱᓕᕆᔾᔪᒻᒥᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᕗᖓ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᓅᓂᕆᔭᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᑲᓐᓂᕐᓄᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᒪᖔᖅ.

 

ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ (EHB)

ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᖓᓂᑦ ᐋᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓂᕐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒻᒥ.

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᖃᑕᐅᙱᒃᑯᕕᑦ 65-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐅᖓᑖᓂ ᐊᕐᕌᒍᖃᕈᕕᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᙱᒃᑯᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕈᕕᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᒍᕕᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᓯᖏᑦ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᓇᕿᓪᓕ ᒪᐅᓇ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᒪᖔᖅ.