You are here

ᓄᕙᖕᓇᖅᑐᒧᑦ

ᑭᓲᕙ ᑖᓐᓇ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅᑐᖅ?

ᑖᓐᓇ ᖃᓂᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᖑᕗᖅ ᐊᒃᑐᖅᓯᕙᒃᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐳᕙᖏᓐᓂᒃ. ᑕᒪᕐᒥᑲᓴᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐋᓐᓂᐊᓖᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᓐᓃᑦᑎᐊᖅᐸᒃᐳᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ. ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ, ᑖᓐᓇ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ (ᓲᕐᓗ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ) ᐋᓐᓂᐊᕐᔪᐊᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ.
 

ᖃᓄᖅ ᑖᓐᓇ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᕙᒃᐸ ?

ᑖᓐᓇ ᖃᓂᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᕙᒃᑐᖅ ᖃᐅᓯᒐᓛᒃᑐᑯᓗᖕᓄᑦ ᑕᒋᐅᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᖁᐃᖅᓱᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᓪᓗ ᐊᒡᒐᒃᑯᓪᓗ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᒃᑯᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᓪᓗ ᑕᕝᕙ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᖁᐃᖅᓱᓕᕌᖓᕕᑦ ᑕᒋᐅᓕᕌᖓᕕᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᕙᒃᑯᕕᒋᑦ ᐊᒡᒐᑎᓪᓗ ᐅᐊᓴᖅᐸᒃᑯᕕᒋᑦ ᒥᑭᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᓐᓇᒻᒪᕆᒃᐳᖅ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓂᕆᕙᒃᑕᖓᓂᒃ.
 

ᖃᓄᐃᑦᑑᕙᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓂᒪᓂᖃᕐᓂᕐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ?

ᑕᒪᕐᒥᑲᓴᑦᑎᐊᖅ ᖃᓂᒪᓕᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ ᐆᓇᕐᓂᖃᓕᖅᐸᒃᐳᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᑦ 38 ᑎᒍᕇᔅ ᓯᐅᓪᓯᐅᔅ ᖁᐃᖅᓱᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ. ᐊᓯᖏᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ, ᓂᐊᖁᙳᓂᕐᒥᒃ, ᐆᓕᑲᑕᖕᓂᕐᒥᒃ, ᐃᒡᒋᐊᖅᑯᕐᓗᖕᓂᕐᒥᒃ, ᑳᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓄᑮᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᓘᔭᕐᓗᑎᒃ, ᑕᖃᓯᒪᓂᕐᒥᒃ, ᑲᒃᑭᓕᑲᑕᖕᓂᕐᒥᒃ, ᑕᒋᐅᖅᓴᕐᓂᕐᒥᒡᓗ.

ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕈᕕᑦ ᑖᑯᓂᖓᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᕈᕕᑦ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒍᓗ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᓯ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᐅᕙᒃᑐᖅ ᑐᓴᖅᑕᖃᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕋᔭᖅᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᖅᑕᐃᓕᒪᓗᒍ.
 

ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐱᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᓴᐳᑎᓯᒪᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᓚᑎᓪᓗ ᓴᐳᑎᓯᒪᔪᒪᒍᕕᒋᑦ?

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᖃᓂᒪᓐᓇᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᕙᖕᓂᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᒍᕗᖅ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐃᓚᖕᓂᒡᓗ ᓴᐳᑎᓯᒪᓂᐊᕈᔅᓯ.

 

ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕈᕕᒋᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓇᔭᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᓂᒪᓐᓇᓂᒃ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᙱᓪᓗᓂ. ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐅᐊᓴᐅᒻᒧᑦ ᐃᒪᕐᒧᓪᓗ ᐅᐊᓴᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐅᐊᓴᕋᔪᒡᓗᑎᓪᓗ. ᐅᐊᓴᐅᒻᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑎᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᑐᐃᓐᓇᒥᒃ.

 

ᐅᐊᓴᐅᑏᓪᓗ ᐃᒪᕐᓗ ᒪᓂᒪᙱᒃᑳᖓᑎᒃ, ᐊᑐᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐋᓪᑲᕼᐋᓪᒥᒃ-ᐃᓚᓯᒪᔪᒥᒃ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐅᑎᒥᒃ (ᕿᓂᖅᑐᒥᒃ ᐊᓪᓚᕈᑎᓂᒡᓘᓐᓃᑦ).

 

ᖃᓃᓪᓗ ᓱᕐᓘᒃᑭᒡᓗ ᒪᑐᕙᒡᓗᒋᒃ ᑲᒃᑭᐅᑎᒃᓴᒧᑦ ᖁᐃᖅᓱᓕᕌᖓᕕᑦ ᑕᒋᐅᓕᕌᖓᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᑖᓐᓇᓗ ᑲᒃᑭᐅᑎᒃᓴᖅ ᐊᑐᓵᖅᑕᐃᑦ ᐃᒋᑉᐸᒡᓗᒍ. ᖁᐃᖅᓱᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᑕᓕᕐᓄᑦ ᑲᒃᑭᐅᑎᒃᓴᖃᙱᒃᑯᕕᑦ.

 

ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᕙᒡᓗᑎᑦ ᖃᓂᒪᓕᕌᖓᕕᑦ ᐊᓯᖕᓂᒡᓗ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᖕᓂᒃ ᖃᓂᒃᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᕙᒡᓗᑎᑦ.

 

ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᖄᓖᑦ ᐱᖁᑏᓪᓗ ᓴᓗᒪᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᖅᓯᒪᕙᒡᓗᒋᓪᓗ, ᓲᕐᓗ ᒪᑯᐊ, ᐹᑉ ᑎᒍᓕᖏᑦ, ᐅᖄᓚᐅᑎᐅᑉ ᐅᖃᓪᓚᒡᕕᖓ, ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᒃ ᐅᐊᓴᕐᕕᖕᒥᓗ ᐋᓪᓕᕋᐅᔭᖏᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᐃᑦ ᓇᕿᑦᑕᕐᕕᖏᑦ. ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕐᒥ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᓂᒃ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐃᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ.

 

 

ᒪᑯᓂᖓ ᐊᒥᖅᑳᖃᑎᖃᖅᑕᐃᓕᒋᑦ, ᐃᒥᐅᑎᓂᒃ ᐃᕐᙳᓯᕐᓂᒃ ᐊᓕᒍᕐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ, ᖃᖅᖢᒧᑦ ᑕᖅᓯᖅᓲᑎᓂᒃ, ᓯᒡᒐᓕᐊᓂᒡᓘᓐᓃᑦ, ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᕙᒡᓗᑎᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᖁᑎᑎᑦ ᓲᕐᓗ ᑭᒍᑎᓯᐅᑏᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᑲᑎᙵᑎᑉᐸᙱᓪᓗᒋᑦ.

 

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑕᑎᓪᓗ
 
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᔅᓯᓐᓄᑦ ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ.