ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᕙᓗᐊᕐᓇᙱᑦᑐᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᓂᕐᒧ ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ – ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓂᐊᕐᕕᖓᓂ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 06, 2014

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᕙᓗᐊᕐᓇᙱᑦᑐᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᓂᕐᒧ ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ – ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓂᐊᕐᕕᖓᓂ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: ᔮᓄᐊᕆ 7, 2014

ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: ᔮᓄᐊᕆ 10, 2014

ᐃᖃᓗᖕᓂᑐᐊᖅ 60 ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ

 

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᑕᐅᕗᖅ ᓄᕙᖕᓇᐅᓵᓕᓂᐊᓕᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᓄᕙᓗᐊᕐᓇᙱᑦᑐᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᖁᔨᕗᑦ. ᑭᖑᕙᓗᐊᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᕙᓗᐊᕐᓇᙱᑦᑐᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᒋᐊ. ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓂ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᕙᓗᐊᕐᓇᙱᑦᑐᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᒪᐃᓐᓂᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᒡᓗ ᓈᓴᐅᑖ 1091.

ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ :

ᓇᒡᒐᔾᔭᒥᑦ ᑕᓪᓕᕐᒥᖕᒧᑦ - 8:30-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 11:30-ᒧᑦ ᐊᒻᒪ 1-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ 4:30-ᒧᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓂᐊᕐᕕᖓ ᒪᒃᐲᖓᑲᑕᒃᑲᓐᓂᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᑦ:

ᑎᓴᒻᒥᖅ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᔮᓄᐊᕆ 9 - 4:30-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ 6:30-ᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ

ᓈᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊᖅ, ᔮᓄᐊᕆ 11 – 11-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 1-ᒧᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᒍᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᒪᐃᓐᓂᓂᐊᕐᕕᖓ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ 975-4800.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕌᓐ ᕙᓯᓐᒃ

ᑐᓴᒐᑦᓴᓕᕆᔨ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

867-975-5710

rwassink@gov.nu.ca