ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖓᑕ ᐃᓂᒋᕙᒃᑕᖓ ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᒧᑦ

ᐊᒃᑐᐸ 15, 2013

ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖓᑕ ᐃᓂᒋᕙᒃᑕᖓ ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᒧᑦ

ᐱᒋᐊᕐᕕᐊᑕ ᐅᓪᓗᐊ: ᐅᑐᐱᕆ 15, 2013

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᐊ: ᐅᑐᐱᕆ 18, 2013

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ 30-ᓄᑦ ᑎᑦᑕᑯᓗᖕᓄᑦ
 

ᐊᐅᔭᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓂᒋᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᕐ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᐊ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᒥ ᑕᖅᑭᐅᓂᐊᓕᕐᒥᔪᓄᑦ. ᖁᔭᒋᕙᕗᑦ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑕᐃᑯᙵᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖕᒥᒃ ᐃᓂᒋᔭᐅᑎᑕᐅᔪᒥᒡᓗ ᐊᑐᑦᑎᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᕙᒌᕈᒪᔪᓂᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓂᒥ ᒪᐃ 2014-ᖑᓕᖅᐸᑦ.

ᑐᓴᖅᑕᖃᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᐊᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᓇ, ᑎᐊᓐ ᕕᑦᔅ ᐹᑐᕆᒃ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓄᑦ: ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕙᓂ, 867-975-2350.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑕᐃᓗᕐ ᕌᔅ

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒋᔭᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

867-975-7720

tross1@gov.nu.ca