Logo Home

You are here

ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ

ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᔨᒥᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑎ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ (ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ).  22-ᖑᖕᒪᑕ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᐃᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.  ᐅᑯᐊᖑᕗᐃᑦ:

 • ᐊᐃᕕᓕᒃ (ᓇᐅᔮᑦ, ᓴᓪᓕᖅ)
 • ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ (ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ, ᐊᕐᕕᐊᑦ)
 • ᐊᕐᕕᐊᑦ ᓂᒋᐊᓂᑦ
 • ᑲᒪᓂᑦᑐᐊᖅ
 • ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ (ᑐᒃᑐᓯᐅᕐᕕᒃ, ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᖅ)
 • ᑲᖏᖅᓱᐊᓘᑉ ᐃᓗᐊ (ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ)
 • ᐃᒡᓗᓕᒃ ᐅᐊᖕᓇᖓ
 • ᐃᒡᓗᓕᒃ ᓂᒋᐊᓂᑦ (ᓴᓂᕋᔭᒃ, ᐃᒡᓗᓕᒃ)
 • ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ
 • ᒪᓂᕋᔭᒃ (ᐃᖃᓗᐃᑦ)
 • ᓇᑦᑎᓕᒃ (ᑕᓗᕐᔪᐊᑦ, ᑰᒑᕐᔪᒃ)
 • ᓂᐊᖁᙴᑎ (ᐃᖃᓗᐃᑦ)
 • ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ
 • ᖁᑦᑎᒃᑐᖅ (ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ)
 • ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᐅᐊᖕᓇᖓ (ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ)
 • ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᓂᒋᐊᓂᑦ
 • ᓯᓈ (ᐃᖃᓗᐃᑦ)
 • ᕿᑭᖅᑖᓘᑦ ᓂᒋᐊᓂᑦ (ᑭᒻᒥᕈᑦ, ᑭᙵᐃᑦ)
 • ᑕᓯᕐᓗᖅ (ᐃᖃᓗᐃ)
 • ᑐᓄᓂᖅ (ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ)
 • ᐅᖅᑯᒻᒥᐅᑦ (ᖃᖏᖅᖢᒑᐱᒃ, ᕿᑭᖅᑕᖅᔪᐊᖅ)

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕕᖕᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐊᓄᐊᕐᓗᑎ:

http://www.assembly.nu.ca