ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᒪᖅ ᐃᓱᖅᑐᖅ

ᔪᓚᐃ 10, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᒪᖅ ᐃᓱᖅᑐᖅ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒪᕆᔭᐅᓲᒧᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒪᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ. ᐃᓱᖅᑐᖅ ᐃᒪᖅ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᓯᐅᑎᔭᕆᐊᓕᒃ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓪᓗ ᖃᐅᔨᔭᐅᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᐃᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓄᑖᖑᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᐃᓱᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᖅᑕᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ; ᓯᓚᐅᑉ ᖃᖓᒃᑰᖓᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᕌᖓᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᒐᔪᒃᐳᖅ ᓯᑯᐃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ. ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᐃᒪᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓛᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓱᖅᑐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ.

ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᒪᖅ ᒪᓕᒐᒃᓴᓄᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐃᒪᖅ ᖃᓛᖅᑎᑦᑕᕆᐊᖃᕈᓐᓃᕋᓱᖕᓂᖓᓂ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐃᓱᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᖅ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᑲᐅᓛᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᒪᖏᑦ ᐃᓱᖅᓯᒑᖓᑕ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓇᔪᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᖅᑕᕐᕖᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓪᓗ ᓈᒻᒪᒃᑐᒦᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᒧᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕗᐃᓐᑎ ᕼᐊᓗᓇᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6048
WHalonen@gov.nu.ca