ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᐅᐸᓪᓛᔪᓂᒃ ᕿᓕᖅᓯᓇᖃᖅᑐᓂᒃ ᐳᓪᓕᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᖅᑐᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᒫᑦᓯ 13, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐊᐅᐸᓪᓛᔪᓂᒃ ᕿᓕᖅᓯᓇᖃᖅᑐᓂᒃ ᐳᓪᓕᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᖅᑐᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓴᖁᔨᕗᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᐊᐅᐸᓪᓛᔪᓂᒃ ᕿᓕᖅᓯᓇᖃᖅᑐᓂᒡᓗ ᐳᓪᓕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᖅᑐᖃᙱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓯᓚᑖᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑕᖅᑐᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖏᑦᑕ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐱᙳᐊᕆᐊᖅᑐᖅᐸᒃᑐᑦ, ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᖁᔭᐅᕗᑦ.

ᐊᐅᐸᓪᓛᓂᖅ ᕿᓕᖅᓯᓇᖃᕐᓂᖅ ᐳᓪᓕᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᑕᖃᒐᓛᖕᓂᖓᓂ ᖃᐅᔨᒪᓇᕐᒪᑦ.

ᑲᐱᔭᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᔅᓯᓐᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕌᓐ ᐅᐊᓯᖕᒃ
ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
(867) 975-5710
rwassink@gov.nu.ca