ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒥᒐᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ!

ᕕᕝᕗᐊᓕ 01, 2018

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

 

ᐃᒥᒐᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ!

ᑕᕙᓂ ᑕᖅᑭᒥᑦ, ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓚᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᒥᒐᖅᑕᐃᓕᒪᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᖃᑎᒋᓚᕗᑦ! ᐃᒥᒐᖅᑕᐃᓕᒪᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᑕᕙᓂ ᑕᖅᑭᕐᒥᑦ ᕖᕝᕗᐊᕆᐅᑎᓪᓗᒍ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᑎᓪᓗ ᐃᓇᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᒐᖅᑕᐃᒪᖃᑎᒋᔪᒪᓗᒋᑦ!

ᐅᑭᐅᖅᑕᒫᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐃᒥᒐᖅᑕᐃᒪᓕᑎᑕᐅᓲᖑᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓐᓂᓪᓗ ᐃᒥᒐᔅᓴᓂᓪᓗ ᓂᕈᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐱᐅᔪᓂᑦ. ᐃᒥᒐᑦ, ᐃᒥᒐᔅᓴᑦ ᐱᕈᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ, ᐊᕿᓗᑲᑦ ᖁᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᒃᑭᔅᓴᐅᑏᑦ ᐃᒥᒐᑦ ᓱᑲᓕᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᓲᖑᒻᒪᑕ ᐊᖏᓗᐊᖅᑐᓂᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖁᐃᑦᑎᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᒃᑯᒃ ᓱᑲᓗᐊᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᓪᓗ. ᐊᒻᒪ ᓱᓕ, ᓱᑲᖏᑦ ᐊᒪ ᐆᑕᕐᓇᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐃᒥᒐᔅᓴᔭᓂᑦ ᖃᓂᑦᑎᓐᓃᑦᑐᓂᑦ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᖏᑦ ᐊᒥᕈᖅᐹᓪᓕᕈᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑭᒍᑎᓄᑦ ᓱᕋᐃᕙᓪᓕᐊᒍᑕᐅᕙᒻᒪᑕ. ᐃᒥᑐᐃᓐᓇᖅᑎᒥᐅᑉ ᓄᒃᑭᔅᓴᐅᑎᒋᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐱᑕᖃᕐᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂᓗ ᓂᕈᐊᒐᕆᓗᒍ ᐃᒥᕈᐃᕐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓱᕈᓯᓐᓄ ᐃᓐᓇᕐᓄᓪᓗ.

ᐃᒥᒐᐅᙱᙶᖅᑐᒥᑦ, ᒪᑯᓂᖓᖔᖅ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ:

  •  ᐃᒥᕐᒥᑦᐃᒥᖔᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ;
  •  ᐃᒻᒧᒻᒥᑦᑭᒍᑎᓄᑦᓴᐅᓂᕐᓄᓪᓗᓴᙱᔫᓇᖅᑐᓂᑦ; ᐊᒻᒪ
  •  ᐃᒥᒐᔅᓴᑦ100%ᒥᑦᓴᓇᓯᒪᔪᓂᑦᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓂᑦ, ᐃᒥᐅᑎᕿᑎᕋᕐᓗᒍᐅᓪᓗᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᒍ.

ᐊᑏᑐᖅᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑯᓯᐃᒥᒐᖅᑕᐃᒪᓕᑎᓪᓗᓯᐃᒥᒐᖅᑕᐃᓕᒪᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ! ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓐᓂᖅᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᑕᑯᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦᓄᓇᕗᑦᒐᕙᒪᒃᑯᑦᐃᓅᓇᓱᐊᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕌᓐ ᐅᐊᓯᖕᒃ
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
(867) 975-5710
rwassink@gov.nu.ca