ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒥᖅ ᐃᒥᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎ

ᓄᕕᐱᕆ 15, 2021

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑦ

ᐃᒥᖅ ᐃᒥᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᓂᑦ ᐃᒥᖅ ᐃᒥᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᒻᒪᑦ ᓱᓕ ᑯᕕᕕᒃᑰᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᒐᓱᐊᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐃᒥᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ ᑯᕕᕕᒃᑰᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥᕐᓂᐊᓗᒍ ᐅᕝᕙᓗ ᓂᖅᑎᐅᕈᑎᒋᓗᒍ ᑎᖅᑎᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ/ᖃᓛᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒥᖅ, ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᒃᑰᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᓱᕈᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓖᑦ ᐃᒥᖃᐅᑏᓪᓗ ᓱᕈᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓖᑦ ᐃᒪᑦᑎᐊᕙᓕᐅᕈᑎᒃᑰᖅᑐᑦ. ᐃᒥᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᑎᒃᑰᖅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᔅᓴᒃᑯᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᖓᑎᒍᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᑦᑐᖅ ᐃᒥᕆᓗᒍ. ᐃᒥᖅ ᑯᕕᕕᒃᑰᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᙱᑦᑐᖅ ᐃᒻᒧᓕᐅᕈᑎᒋᓗᒍ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᒥᖅ ᑯᕕᕕᒃᑰᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᒪᑯᓄᖓ:

  • ᐊᓐᓄᕌᓄᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᒋᓗᒍ.
  • ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒋᓗᒍ.
  • ᐅᕕᓂᓐᓂᐊᕈᑎᒋᓗᒍ (ᐃᒥᖅᑕᐃᓕᒪᓗᒍ).
  • ᓂᕐᕆᑎᓕᕆᔾᔪᑎᒋᓗᒍ.

ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ, ᐃᓚᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᓇᔾᔨᔪᑦ/ᓯᖓᐃᔪᑦ, ᐃᓅᕋᑖᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ ᐅᐊᓴᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕕᓂᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᑯᕕᕕᒃᑰᖅᓯᒪᔪᒥᑦ. ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᖅᓱᐊᓗᔅᓴᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥᕐᒦᑦᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑑᖏᓐᓂᖓᓂᒃ ᐅᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ, ᐃᓅᕋᑖᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᓕ ᐃᕐᓂᐊᖑᓯᒪᙱᑦᑐᓄᑦ. ᐅᖅᓱᐊᓗᔅᓴᑦ ᐃᓚᐅᕈᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒥᕐᒦᑦᑐᑦ ᐅᕕᓂᐅᑉ ᐃᓗᐊᓄᑦ ᐃᑦᑕᒍᑎᒍᓐᓇᖏᒻᒪᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑕᓇᕋᐃ ᓴᒧᕕᐅᓪ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca