ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒥᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥᑦ

ᐊᒐᓯ 10, 2022

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑦ

ᐃᒥᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔨᔾᔪᑎᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᕼᐋᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐅᔾᔨᖅᓱᖁᔨᔾᔪᑎᐅᕗᖅ ᓈᒻᒪᙱᓐᓂᖓᓄ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐅᑖ ᐃᒥᕐᒥ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᕕᐊᓂᑦ.

ᐃᒪᖓ ᖃᓛᖅᑎᑲᑕᖁᔭᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᒥᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓕᒫᑦ 1 ᒥᓂᑦᓯᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᖅᑳᕆᐊᖃᖅᐳᖅ.

ᐃᒪᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᖃᓛᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᐳᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᑐᐊᕈᑎᒃ:

  • ᐃᒥᕐᓂᐊᕐᓗᒍ.
  • ᐊᒫᒪᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ.
  • ᐃᒥᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓂᓚᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂᓗ.
  • ᓰᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᕈᖅᑐᓂᒡᓗ ᐃᕐᕈᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᓂᖅᖠᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᑭᒍᑎᓯᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.

ᐃᒪᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᒃᑯᓯᒻᒧᑦ ᑐᖅᓱᐊᓕᖕᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒐᐅᑉ ᖄᖓᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑉᐳᔾᔭᖅᑐᒧᑦ ᐆᓇᖅᓯᑦᑏᔾᔪᑎᒧᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᖃᒥᓲᖑᙱᑦᑐᒧᑦ. ᖁᓛᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᖅ ᖃᓛᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᖃᓛᕐᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕈᓐᓃᕐᐸᑕ ᐃᒪᕐᒥᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᐴᒡᓕᐊ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca