ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒥᕐᒥᑦ ᑰᒻᒦᖔᖅᑐᒥᑦ ᑎᖅᑎᑦᑎᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎ

ᐊᒃᑐᐸ 26, 2021

ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎ

ᐃᒥᕐᒥᑦ ᑰᒻᒦᖔᖅᑐᒥᑦ ᑎᖅᑎᑦᑎᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᓂᑦ ᑰᒻᒥ ᐃᒥᖅᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᖃᓛᖅᑎᖅᑳᕆᐊᖃᒪᑦ ᐃᒥᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂᒃ. ᐃᒥᖅ ᑕᓯᕐᒥᑦ, ᑰᒻᒥᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᑰᒐᓛᒻᒦᖔᖓᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ "ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑦ." ᑖᒪᒃᑯᐊ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᐃᒥᕐᒦᖔᖓᔪᓂᑦ ᖃᓂᒻᒪᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓗᒍ ᖃᓛᖅᑎᔅᓯᒪᓗᒍ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᓐᓂᖅᐹᖑᔪᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᖁᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓄᑦ ᓄᖑᓴᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ, ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᒪᒥᓴᕋᑦᓴᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔫᖃᑎᒥᓂᒃ ᐆᒪᕕᖃᖅᑐᖅ ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ. ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ

ᐃᒥᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ:
  1. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᒦᑦ ᑰᒻᒥᒃ ᐃᒥᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᖅᑎᑦᑎᒋᐊᓕᒃ ᖃᓛᖅᑎᑕᕆᐊᓕᒃ, 1 ᒥᓂᑦᓯᒥᒃ, ᓂᓪᓕᑦᑎᐊᕆᓚᐅᕐᓗᒍᓗ ᐊᑐᕆᐊᓚᐅᙱᓂᓐᓂᑦ.
  2. ᑐᖅᑯᕐᓗᒍ ᐃᒥᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓗᒪᔪᒧᑦ, ᒪᑐᓕᒻᒧᑦ, ᓂᕿᒧᑦ ᐊᑐᕋᔅᓴᐅᔪᓄᑦ ᐃᒪᖃᐅᑎᓄᑦ.

ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑦᑕᐅᖅ, ᐃᒥᖅ ᑯᕕᒍᓐᓇᕐᒥᔭᐃᑦ ᓴᓃᔭᐅᑎᒥᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᓴᓗᒪᔪᒧᑦ ᐃᒡᒍᑎᒧᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᑳᐱᓕᐅᕈᑎᓄᑦ ᓴᓃᔭᐅᑎᒥᑦ ᐸᐃᑉᐹᖓᓐᓂᒃ ᑎᖅᑎᑦᑎᒋᐊᓚᐅᙱᓂᓐᓂᑦ ᖃᓛᖅᑎᒋᐊᓚᐅᙱᓂᓐᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᙱᓪᓗᑲᓗᐊᕐᓗᒍ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᖅ ᓴᓃᔭᐃᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᑐᐃᓐᓇᖅ. ᑎᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᖃᓛᖅᑎᔅᓯᒪᓗᒍ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᑐᖁᓕᔪᓐᓇᕐᒪᑕ.

ᑰᒻᒦᖔᖓᔪᓕᒫᑦ ᐃᒥᖅᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓛᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᐳᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᑐᐊᕈᑎᒃ:

  • ᐃᒥᕐᓂᐊᕐᓗᒍ.
  • ᐊᒫᒪᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ.
  • ᐃᒥᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓂᓚᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂᓗ.
  • ᓰᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᕈᖅᑐᓂᒡᓗ ᐃᕐᕈᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᓂᖅᖠᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᑭᒍᑎᓯᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.

ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᒃᑯᓯᒻᒧᑦ ᑐᖅᖢᐊᓕᖕᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒐᐅᑉ ᖄᖓᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑉᐳᔾᔭᖅᑐᒧᑦ ᐆᓇᖅᓯᑦᑏᔾᔪᑎᒧᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᖃᒥᓲᖑᙱᑦᑐᒧᑦ.

ᖁᓛᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᖅ ᖃᓛᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓴᑉᐳᒻᒥᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᖁᓇᒋᑦ, ᐊᑦᑕᕐᕕᖃᖃᑦᑕᖏᓪᓗᓯ ᑰᒻᒧᑦ ᖁᕝᕕᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᓱᕈᖅᑎᕆᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑰᑉ ᐃᒪᖓᓄᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑕᓇᕋᐃ ᓴᒧᕕᐅᓪ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca