ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᐴᓚᒧᑦ (Ebola) ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ

ᐊᒃᑐᐸ 22, 2014

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᐴᓚᒧᑦ (Ebola) ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: ᐅᑐᐱᕆ 22, 2014

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐅᑐᐱᕆ 31, 2014

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ 60 ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ

ᓄᓇᕘᒥ ᐱᓕᕆᔨᑕᖃᓕᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᐴᓚᒧᑦ (Ebola) ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥᒃ. ᑖᓐᓇ ᐸᕐᓇᐅᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᓯᑳᓪᓚᖕᓂᖅᐸᑕ ᐃᐴᓚᑐᑦ (Ebola) ᖃᓂᒻᒪᓯᖅᑐᑦ ᖃᓂᒻᒪᖅᑯᔨᔪᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑦᑎᐊᖅ ᐋᕝᕆᑲ ᖃᓂᒋᔮᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓯᖃᖅᑐᓄᑦ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᓚᐅᕐᓂᖅᐸᑦ.

ᓄᓇᕘᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ ᐅᖃᒪᔭᑲᑕᖕᒪᑕ ᐸᕐᓇᐃᓪᓗᑎᓪᓗ ᑲᑎᒪᕙᒃᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᐴᓚ (Ebola) ᖃᓂᒻᒪᓯᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᐴᓚᒥᒃ (Ebola) ᖃᓂᒻᒪᓯᓕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᖅᑐᖃᙱᑦᑐᖅ ᓱᓕ. ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᐴᓚᒥᒃ (Ebola) ᖃᓂᒻᒪᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᑦᑎᒃᑐᒦᖏᓐᓇᖅᐳᖅ. ᐃᐴᓚ (Ebola) ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᖅᓴᕋᐃᙱᑦᑐᖅ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ. ᖃᓂᒻᒪᓯᖅ ᓯᐊᒻᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᓂ ᖃᓂᒻᒪᒃᓯᒪᔪᒥᒃ ᑎᒥᖓᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ ᐃᔅᓯᖓᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ, ᓇᔫᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᓯᐊᒻᒪᒡᕕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᖅ.

ᐃᐴᓚ (Ebola) ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓄᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᐅᕗᖓ: http://gov.nu.ca/health.

###

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕌᓐ ᐅᐋᓯᖕᒃ

 ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

867-975-5710

rwassink@gov.nu.ca