ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒃᑕᕐᕕᐊᓗᒃ ᐃᑯᐊᓛᖅᑐᖅᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᓂᙶᖅᑐᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ

ᔪᓚᐃ 31, 2014

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᓂᙶᖅᑐᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒃᑕᕐᕕᐊᓗᒃ ᐃᑯᐊᓛᖅᑐᖅᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᓂᙶᖅᑐᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: ᔪᓚᐃ 31, 2014

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑕᐃᒪᙵᑦ ᔫᓂ 14, 2014-ᖑᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓯᓚᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᒪᓪᓗᓂ ᐊᒃᑕᕐᕕᐊᓗᖕᒥ ᐃᑯᐊᓚᔪᖅ. ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᙱᓚᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ; ᑖᓐᓇ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎ ᐊᑐᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᓂᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᖕᓂᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᐃᓱᓖᑦ ᔪᓚᐃ 28, 2014-ᒧᑦ.

ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕈᑏᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐳᔪᕐᓗᐃᑦ, ᓲᕐᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑕᐃᒎᓯᖃᐅᙱᑦᑐᓂᑦ ᒪᑯᓂᖓ fine particulate matter - ozone, nitrogen oxides, sulphur oxides, associated metals, volatile organic compounds (VOCs), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) - ᐊᑦᑎᒃᓯᒪᕗᑦ ᐃᓱᒫᓗᖕᓇᙱᑦᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᕈᑕᐅᓕᒑᙱᖦᖢᓂ. .

ᑭᓯᐊᓂ, ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᒪᒃᑯᓇᙶᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ dioxins-ᓂᒃ ᐊᒻᒪ furans ᖄᖏᐅᑎᓯᒪᖕᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓂᑰᓪᓗᓂ ᐋᓐᑎᐅᕆᐆᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᖓᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᓗᐊᕋᓱᒋᔭᐅᓇᓂ (ᓴᐳᒻᒥᒃᖠᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖕᓂᖏᓐᓂᑦ).

ᐅᑯᐊ ᑕᒡᕙ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑕᕐᕕᐅᑉ ᐳᔪᐊᓃᓗᐊᕌᓗᒋᐊᖃᙱᑦᑐᑦ: ᑕᐃᒃᑯᐃ ᐆᒻᒪᑎᒥᑎᒍ ᐳᕙᒥᑎᒍᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᖃᓲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓂᕐᑎᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓃᓲᑦ, ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᓪᓗ, ᓄᑕᖅᑲᑦ, ᓯᖓᐃᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᓪᓗ ᓯᖓᐃᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ. ᐳᔪᕐᓗᖕᒦᓗᐊᙱᑦᑐᓐᓇᕐᐳᑦ ᐃᓯᕐᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐹᑦ ᐃᒐᓛᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᓂᖕᓂᒧᑦ ᑲᐃᕙᓪᓚᐃᔾᔪᑎᑦ ᐃᒡᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᑯᒪᓗᑎᒃ ᖃᒥᙶᕐᓗᑎᒃᓘᓐᓃᑦ. ᓯᓚᒥᑦ ᐱᓕᕆᓗᐊᙱᓪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᐅᖔᓕᖅᐸᑦ ᓯᓚᒥᑦ ᐱᓕᕆᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕆᐊᓖᑦ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᑦᑎᐊᑲᑕᒍᓐᓃᕈᑎᒃ ᓴᒡᕕᐊᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᓱᑲᑦᑕᖅᑰᔨᒃᐸᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕋᓱᒃᖢᑎᒃ ᐊᒃᑕᕐᕕᐊᓗᖕᒥ ᐃᑯᐊᓛᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᖅᑕᖅᑕ ᐱᐅᓂᖓᓂ, ᐃᑲᔪᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᑲᔫᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒡᓚᕝᕕᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒡᓗ, ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᖃᑦᑎᕆᔨᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ, ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᕐᒥ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑕᑯᓗᒋᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ ᑭᒡᒍᓰᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐊᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐊᓂᑦ ᐅᕙᓂ: http://gov.nu.ca/health.

###

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕌᓐ ᐅᐊᓯᖕᒃ

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐅᖃᓘᑖ: 867-975-5710

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: rwassink@gov.nu.ca