ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᑲᑕᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖅ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 21, 2021

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᑲᑕᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖅ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᑲᑕᒃᑐᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓂᐊᓕᖅᑐᖅ ᔭᓄᐊᕆ 21−ᒧᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

 • ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᑦ;
 • ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᔨᑦ;
 • ᑲᒪᒋᔭᐅᕝᕕᖕᒥ ᐊᖏᕐᕋᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓪᓗ, ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᓯᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᓖᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᖓ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥᐅᑕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓪᓗ.

ᑲᐱᔭᐅᑲᑕᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ 65−ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᕿᒫᓯᒪᕝᕕᖕᒥᐅᑕᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒥᐅᑕᑦ ᑲᐱᔭᐅᑲᑕᓛᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔫᑉ ᔭᓄᐊᕆ 23-ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ.

ᑲᐱᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᙵᔪᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑲᐱᔭᐅᑲᑕᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᑕᓪᓕᕐᒥᕐᒧᑦ 1:00−ᒥ 7:00-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊᕐᒥ 10:00−ᒥᒃ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 4:00-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅ ᐃᓯᕐᕕᐊᒍᑦ ᔭᓄᐊᕆ 30−ᙳᕋᓱᖕᓂᖓᓂ. ᐅᖄᓚᓗᓯ 867-975-4810 ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒪᓗᓯ. ᑲᐱᔭᐅᔭᖅᑐᕌᖓᔅᓯ ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᓯ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᑲᐴᑎ ᓴᐳᔾᔨᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᖕᒪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ. ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᒥᒃ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᕆᑦᑕᐃᓕᒪᔪᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ, ᐅᑯᓂᖓ ᐃᖅᑲᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᓯ:

 • ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᖃᓂᒪᒍᕕᑦ.
 • ᖁᐃᖅᓱᖅᐸᒡᓗᓯ ᑕᒋᐅᒃᐸᒡᓗᓯᓗ ᑕᓕᔅᓯᓐᓄᑦ.
 • ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᕋᔪᒡᓗᒋᑦ.
 • ᑮᓇᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐃᓕᒪᓗᒍ.
 • ᑲᒃᑭᐅᑎᒋᐊᓂᒃᑕᓯ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᐊᒃᑕᑰᓯᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᒋᑉᐸᒡᓗᒋᑦ.
 • ᐃᓅᖃᑎᓯ ᖃᓂᒋᓗᐊᖅᐸᙱᓪᓗᒋᑦ ᐊᓂᓯᒪᑎᓪᓗᓯ.
 • ᐃᒡᓗᒥ ᓱᐴᖅᑐᖅᐸᙱᓪᓗᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᐃᓅᖃᑎᓯ ᖃᓂᒋᔮᓂ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᑕᕋᓛᑦ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓂᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᐴᒡᓕᐊ
ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca