ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᒥᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᔅᓴᕐᒧᑦ ᓱᕈᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᒻᒥᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᖓᓂ

ᐊᒃᑐᐸ 15, 2021

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ

ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᒥᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᔅᓴᕐᒧᑦ ᓱᕈᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᒻᒥᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᖓᓂ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐊᑦᑑᕝᕙ 15, 2021) − ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐋᓐᑎᐅᕆᐅᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖓᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓪᓗᑎᑦ ᖁᕝᕙᓯᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᔅᓴᑦ ᒪᕐᕈᓐᓃᒃ ᐃᓚᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᐅᑉ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᖓᓐᓂᒃ.

"ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᒃᑯᑦ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᐅᑉ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᖏᓐᓂᑦ," ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖓ, ᓘᑦᑖᖅ. ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ "ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓚᖓ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᖏᓐᓂ, ᐅᐊᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒦᑦᑐᖅ ᐃᒪᖃᐅᑎᖓ ᐃᒥᖅᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᐅᔪᖅ, ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᓱᕈᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᑖᓐᓇᓗ ᐃᒥᖅᑕᐅᑉᐸᑦ ᐃᒥᖅ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍᓕ, ᐃᒥᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᒻᒥ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᓐᓃᑦᑐᒥᑦ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐱᑕᖃᙱᓂᖅᓴᐅᓂᖓᓂᒃ ᑎᒥᒧᓪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ ᐃᒥᖅᑕᐅᑉᐸᑦ."

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒍᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᑐᑭᑖᖅᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᑖᓐᓇ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᓂᖃᓗᐊᔾᔮᖏᓐᓂᖓᓂᒃ ᐃᒥᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ ᐊᓂᒍᖅᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᓱᐊᓗᔅᓴᖅ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓚᓯᒪᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒥᕐᒦᑦᑐᖅ ᐅᕕᓂᕐᒧᑦ ᑭᓂᖅᑎᕈᓐᓇᖏᓐᓂᖓᓂᒃ.

ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓱᓕ ᒫᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒐᓱᕐᓂᖓᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᔭᕆᐊᖃᓕᕐᒪᖔᑕ, ᐃᒥᖅᑕᐅᖁᔨᙱᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᖁᔨᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᓱᓕ ᒫᓐᓇ ᐊᑕᓂᐊᖅᑐᖅ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒐᓱᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᒪᖔᑕ:
• ᐃᒥᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ ᑯᕕᕕᒃᑰᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥᕐᓂᐊᓗᒍ ᐅᕝᕙᓗ ᓂᖅᑎᐅᕈᑎᒋᓗᒍ. ᑎᖅᑎᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ/ᖃᓛᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒥᖅ, ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᒃᑰᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᓱᕈᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓖᑦ ᐃᒥᖃᐅᑏᓪᓗ ᓱᕈᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓖᑦ ᐃᒪᑦᑎᐊᕙᓕᐅᕈᑎᒃᑰᖅᑐᑦ.
• ᐃᒥᖅ ᑯᕕᕕᒃᑰᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᙱᑦᑐᖅ ᐃᒻᒧᓕᐅᕈᑎᒋᓗᒍ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᒥᖅ ᑯᕕᕕᒃᑰᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᒪᑯᓄᖓ:
• ᐊᓐᓄᕌᓄᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᒋᓗᒍ.
• ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒋᓗᒍ.
• ᐅᕕᓂᓐᓂᐊᕈᑎᒋᓗᒍ (ᐃᒥᖅᑕᐃᓕᒪᓗᒍ).
• ᓇᔾᔨᔪᑦ/ᓯᖓᐃᔪᑦ, ᐃᓅᕋᑖᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ ᐅᐊᓴᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕕᓂᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᑯᕕᕕᒃᑰᖅᓯᒪᔪᒥᑦ.
• ᓂᕐᕆᑎᓕᕆᔾᔪᑎᒋᓗᒍ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᒥᖃᕐᕕᐅᔪᓂᑦ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂᓗ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᒻᒥᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᖓᓐᓂᒃ ᐅᓪᓘᓂᐊᖅᑐᓂᑦ. ᐱᓇᓱᕈᐊᓯᐅᓛᖅᑐᒥᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᒥᖅᑕᐅᖁᔨᙱᔾᔪᑎᐅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓛᕐᒪᖔᑕ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᐴᒡᓕᐊ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca