ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓂᐅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓂᒪᒍᑕᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᓂᒍᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᕗᖅ

ᔪᓚᐃ 20, 2021

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ

ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓂᐅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓂᒪᒍᑕᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᓂᒍᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᕗᖅ

ᐃᖃᓄᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᔪᓚᐃ 20, 2021) − ᓘᒃᑖᖅ. ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ, ᐅᓪᓗᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ:

"ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒧᑦ ᑎᑭᑦᑐᒍ, ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓪᓗᐃᑦ 28 ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᓕᖅᑎᒍᓂ. ᑕᐃᒪᙵᓂᑦ ᐊᓯᑲᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᓯᒪᔪᖃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᙱᑦᑐᖅ, ᒫᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᓯᕗᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓂᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓂᒍᖅᑐᖅ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᕐᒥᑦ.

ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ, ᐃᓚᔭᐅᓗᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕆᐊᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᔪᖅ ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓱᓕ.” ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓄᒃ ᒪᕐᕉᑲᓐᓃᓐᓄᒃ ᓱᓕ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ, ᑕᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᑲᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᖃᙱᑉᐸᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓂᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᑦᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒐᐃ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᓯᓛᖅᑐᑦ. ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19ᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᓱᓕ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓇᓕᔅᓴᕋᓛᓄᑦ ᑲᑎᒪᕕᒻᒥ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥᑦ ᑕᓪᓕᒥᕐᒧᑦ 2ᒥᑦ 4ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑕᓪᓕᕐᒥᒧᑦ ᔪᓚᐃ 23. ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᒦᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᖅ ᓱᓕ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥᑦ ᓯᕙᑖᕐᕕᒻᒧᑦ/ᓈᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᖅᑲᖓᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᔪᓚᐃ 31ᒧᑦ. ᑲᐱᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒧᑦ ᓱᓕ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐃᓇᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖅᐳᖓ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᖃᑦᑕᔨᓪᓗᑕ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᒍᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖄᓚᖃᑦᑕᕐᕕᐅᔪᑦ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕖᑦ 1888-975-8601ᒧᑦ ᓱᖅᑯᐃᓇᕈᑎᓂᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᒃᑯᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᒍᑎᒋᔭᓐᓂᒃ."

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᐴᒡᓕᐊ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca