ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐃᒥᖓ ᐃᒥᖅᑕᐅᔭᕆᐊᙱᓐᓂᖓᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎ

ᐊᒃᑐᐸ 14, 2021

ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎ

ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐃᒥᖓ ᐃᒥᖅᑕᐅᔭᕆᐊᙱᓐᓂᖓᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓱᓕ ᐅᑕᖅᑭᖕᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᒥ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓂ ᐃᒥᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᒪᕗᑦ ᑯᕕᑦᑕᖅᑐᒥ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᑲᑕᖁᔨᙱᖦᖢᑎᒃ ᐃᒥᕐᓂᐊᕐᓗᒍ, ᓂᖅᖠᐅᕈᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒍ, ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ. ᑎᖅᑎᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ/ᖃᓛᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒥᖅ, ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᒃᑰᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᓱᕈᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓖᑦ ᐃᒥᖃᐅᑏᓪᓗ ᓱᕈᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓖᑦ ᐃᒪᑦᑎᐊᕙᓕᐅᕈᑎᒃᑰᖅᑐᑦ.

ᓇᔾᔨᔪᑦ/ᓯᖓᐃᔪᑦ, ᐃᓅᕋᑖᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ ᐅᐊᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᐅᕕᓂᓐᓂᐊᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑯᕕᑦᑕᖅᑐᒧᑦ. ᐃᒥᖅ ᑯᕕᑦᑕᖅᑐᒃᑰᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᙱᑦᑐᖅ ᐃᒻᒧᓕᐅᕈᑎᒋᓗᒍ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ.

ᐃᒥᖅ ᑯᕕᑦᑕᖅᑐᒃᑰᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᒪᑯᓄᖓ:

  • ᐊᓐᓄᕌᓄᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᒋᓗᒍ.
  • ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒋᓗᒍ.
  • ᐅᕕᓂᓐᓂᐊᕈᑎᒋᓗᒍ (ᐃᒥᕐᕕᒋᑦᑕᐃᓕᓗᒍ)

ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᑐᐊᕌᖓᑕ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑕᓇᕋᐃ ᓴᒧᕕᐅᓪ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca