ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᑎ: ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ

ᒪᐃ 30, 2019

ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖁᔭᐅᙱᖦᖢᑎᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᑎ: ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᔪᒪᕗᑦ ᐃᒪᕐᒥᑦ ᓂᐅᖅᑲᑲᑕᖕᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᒡᓗᓂᒃ.

ᐃᒪᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᓕᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᐳᖅ ᐅᑯᓄᖓ:

  • ᐃᒥᕐᓂᐊᕐᓗᒍ.
  • ᐊᒫᒪᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ.
  • ᐃᒥᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓂᓚᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂᓗ.
  • ᓰᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᕈᖅᑐᓂᒡᓗ ᐃᕐᕈᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᓂᖅᖠᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ/ᐃᒐᓂᐊᕐᓗᓂ.

ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥ−ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᓲᖅ ᐃᒪᖅ ᖃᓄᐃᙱᒻᒥᔪᖅ ᐃᒥᕆᐊᒃᓴᖅ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕗᐃᓐᑎ ᕼᐊᓗᓐᐃᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6048
WHalonen@gov.nu.ca