ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᑎ: ᐃᒪᕐᒥᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᓂ

ᑎᓯᐱᕆ 07, 2018

ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖁᔭᐅᙱᖦᖢᑎᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᑎ: ᐃᒪᕐᒥᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᓂ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᔪᒪᕗᑦ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒥᙶᖅᑐᒥᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒥᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᑦ.
ᐃᒪᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒥᙶᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᐳᖅ ᐅᑯᓄᖓ:

  • ᐃᒥᕐᓂᐊᕐᓗᒍ;
  • ᐊᒫᒪᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ;
  • ᐃᒥᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓂᓚᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂᓗ;
  • ᒪᒪᖅᑐᓂ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᓪᓗ ᐊᐅᓴᕐᓗᒋᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᓂᖅᖠᐅᖅᑕᐅᔪᑦ.

ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥ−ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᓲᖅ ᐃᒪᖅ ᖃᓄᐃᙱᒻᒥᔪᖅ ᐃᒥᕆᐊᒃᓴᖅ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓴᐃᕋ ᐊᕐᓯᓅᓪ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
sarsenault@gov.nu.ca