ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᖅᑐᖅ

ᓯᑎᐱᕆ 15, 2022

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ
ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᖅᑐᖅ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᕗᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒻᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖓ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᕆᐊᖓᓂᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᐴᒡᓕᐊ 
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca