You are here

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᔨᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᑦᓯᕋᖅᐳᑦ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 16, 2023

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᔨᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᑦᓯᕋᖅᐳᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᕿᓂᓕᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᖃᑦᑕᖅᓱᑎᓪᓗ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕈᒪᔪᓂᒃ ᓄᑖᙳᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖃᑦᑕᕆᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᓂ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᒪᓕᑦᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᒪᓕᒐᐃᓪᓗᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔩᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᒐᑎᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ (GN).

ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐱᔪᒪᓂᖃᓪᓚᕆᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᑎᒎᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᓱᓂ ᑐᓂᓯᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓯᑕᒪᓄᓪᓗ ᑕᖅᑭᑕᒫ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓗᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒍᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᐳᖅ. ᑲᑎᒪᔨᕈᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᒧᐊᑦᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᕙᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔾᔪᓯᖓᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒍ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒻᒪᔾᔪᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᒥᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᐱᔪᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ ᐹᐳᕋ ᕼᐋᕕᒧᑦ ᐅᕗᖓ bharvey@gov.nu.ca ᓱᒃᑲᑦᑐᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ 867-982-3256 ᕕᐅᓪᓗᐊᓕ 17, 2023 ᑐᖔᓂ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕕᒃᑑᕆᐊ ᒧᐊᒐᓐ        
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
vmorgan2@gov.nu.ca