ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ 2021−ᒥ: "ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᓗᑕ, ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᖕᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑕ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᒃᑎᒍᑦ"

ᐄᐳᕈ 07, 2021

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ 2021−ᒥ: "ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᓗᑕ, ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᖕᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑕ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᒃᑎᒍᑦ"

ᐊᐃᕆᓕ 7−ᐅᓕᖅᐸᑦ, ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᐅᒪᓛᖁᔭᐅᒐᓗᐊᖅᐳᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓅᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓇᖅ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (WHO). ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓇᐅᕗᖅ "ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᓗᑕ, ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᒃᓯᓗᑎᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ"

ᓇᓕᒧᒌᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᓈᒻᒪᙱᓪᓕᐅᕈᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᓪᓗ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑭᓪᓗᓂ. ᐃᒡᓗᐃᑦ ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᖅᑐᑦ, ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᙱᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ ᓇᓕᒧᒌᙱᓗᐊᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓲᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓯᖏᑦ.

ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᒃᓯᓗᑎᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᒃᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᓂᒃ. ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕇᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᐃᓐᓇᖅᐳᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓪᓗ, ᐊᔾᔨᒌᒐᓚᖕᒥ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᕗᙵᕈᓐᓇᖅᐳᓯ www.gov.nu.ca.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᐴᒡᓕᐊ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᓄᑦ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca