ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᕚᑭᑐᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᒪᐃ 31, 2021

ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᕚᑭᑐᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᒪᐃ 31-ᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᕚᑭᑐᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᑎᓕᐅᕆᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓂᑦ ᑕᕝᕚᑭᑐᓗᐊᑕᐃᓕᒪᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᕝᕚᑭᑐᖃᑦᑕᖏᓐᓂᕐᒧᑦ.

ᐳᕙᒻᒧᑦ ᓂᐅᖅᓯᓪᓗᓂ ᑎᐹᒃ ᐳᔪᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ ᐳᔪᖓᓂᒃ ᐳᕙᓐᓂᒃ ᓱᕈᖅᓴᐃᓲᖑᔪᖅ. ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᑐᕐᓂᖅ ᐅᓄᖅᓯᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖅᒥ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᓪᓗ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᑐᖅ. ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᑐᕐᓂᖅ ᐊᒥᖅᑳᕐᓂᕐᓗ ᓯᒡᒐᓕᐊᒥᒃ ᓱᕐᕋᓐᓇᖅᑐᓂᓪᓘᓃᑦ, ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᓯᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐊᒡᒐᒥᑦ ᖃᓂᕐᒧᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᑎᒃ, ᐱᓗᐊᙳᐊᖅᓱᓂ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᑐᐸᑦᑐᓄᑦ ᑕᕝᕚᑭᒥᒃ ᓱᕐᕋᓐᓇᖅᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

ᓯᒡᒐᓕᐊᙳᐊᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᐅᑯᐊ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ:

  • ᐊᒡᒐᑎ ᐅᐊᓴᕋᔪᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᒧᑦ ᐃᒪᕐᒧᓪᓗ.
  • ᐊᖏᕐᕋᐃᑦ ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᑐᕐᕕᐅᑎᓐᓇᒍ.
  • ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓇᖅ ᓴᓂᒋᔭᖓᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᒪᐅᑎᒦᑦᑐᐃᑦ.
  • ᐊᒥᖅᑳᖅᑕᐃᓕᒪᓗᓯ ᓯᒡᒐᓕᐊᒥᒃ, ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ, ᓱᐴᖅᑑᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐳᔪᖅᑐᕈᑎᓂᒃ.
  • ᒪᓂᖅᑲᒥᑦ ᐃᒋᑕᐅᓂᑯᓂᒃ ᓯᒡᒐᓖᕕᓂᕐᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᕕᓂᕐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᑎᒍᓯᑦᑕᐃᓕᕙᒡᓗᑎᒃ.
  • ᑮᓇᐃᑦ ᖃᓃᓪᓗ ᐊᒃᑐᖅᑕᐃᓕᒃᑭᒃ ᐊᒡᒐᖕᓄᑦ.
  • ᑕᐃᒪᓕ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕈᕕᑦ, ᓂᐅᖅᓯᕐᔪᐊᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐊᓂᖅᓵᙱᔅᓲᔭᓗᐊᕌᓗᙱᓪᓗᑎᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒍᕕᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐳᕙᖕᓄᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ.
  • ᖃᓂᒃᓴᖅᑕᐃᓕᕙᒡᓗᑎᑦ ᐃᓚᖕᓂᒃ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᓂᒡᓗ ᖃᓂᒪᔪᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᓗᐊᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᑐᖅᑑᑉ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂ ᓂᐅᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒥᓪᓗ.

ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕈᕕᑦ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ ᑕᕝᕚᑭ ᑕᒫᓂ ᐃᓂᖃᙱᓚᖅ ᕙᐃᔅᐳᒃ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᒍᑦ, ᐅᖄᓚᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ 24 ᐃᒃᑲᕐᕋᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᓲᖅ ᐅᕗᖓ 1-866-368-7848. ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᖅ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᖅ ᐊᑭᖃᙱᑦᓯᓂᓗ. ᐃᓅᓯᓕᕆᔩᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ. ᐋᓐᓂᐊᕕᓯᓐᓄᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖅᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒥᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᓪᓗᑎᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑕᕚᑭᑐᕈᒪᓂᕐᒧᑦ.

ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑕ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᕚᑭᑐᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᖏᑦᓯᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᕝᕚᑭᑐᖃᑦᑕᕐᖏᓐᓂᕐᒧᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑕᓇᕋᐃ ᓴᒧᕕᐅᓪ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca