ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᕐᓯᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᐊᕕᖕᓇᖅᑐᒥᒃ

ᓯᑎᐱᕆ 16, 2021

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᕐᓯᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᐊᕕᖕᓇᖅᑐᒥᒃ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 16, 2021) – ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓗᐊᓐ ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖁᑖᓂ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2021−ᒧᑦ. ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᓱᓕ ᑲᔪᓯᕗᑦ.

ᐅᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᒃᓴᐅᕗᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐆᓇᑲᑕᒡᓗᓂ, ᖁᐃᖅᓱᑲᑕᒡᓗᓂ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᒡᒐᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᖅᑲᐃᓯᔭᐅᕗᑦ ᐃᓅᖃᑎᓂᑦ ᐅᖓᓯᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᒐᔪᒃᓗᒋᑦ, ᐊᐃᓯᒪᓗᑎᓪᓗ ᖃᓄᐃᒃᑯᕕᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᐸᒃᓯᒪᓇᓱᒋᓐᓂᕈᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᓕᖕᒧᑦ ᐅᖃᓗᒋᐊᓕᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖕᒧᑦ ᐅᖄᓚᕕᒃ ᐅᕙᓂ 1-888-975-8601 ᐊᑯᓐᓂᖓᓐᓂᑦ 10 ᐅᓪᓛᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ 6 ᐅᓐᓄᖓᓂᑦ. ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ, ᑐᓴᕐᑎᑲᐅᑎᒋᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃ, ᐃᓄᑑᓕᑲᐅᑎᒋᓗᑎᓪᓗ ᐊᐃᓯᒪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14−ᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ https://www.gov.nu.ca/iu/aanniaqangnanngittulirijikku/information/aniqsa....

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

Chris Puglia
ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca