ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖃᑕᐅᒋᑦ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᕿᕐᒧᑦ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ, ᑎᒥᒃᑯᓪᓗ!

ᐄᐳᕈ 01, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖃᑕᐅᒋᑦ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᕿᕐᒧᑦ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ, ᑎᒥᒃᑯᓪᓗ!

ᐊᐃᕆᓕᒥ ᖃᓂᒃᑯ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧ ᑕᕿᐅᓂᐊᖅᑐᖅ! ᒫᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᓈᒻᒪᒃᐳᖅ.

ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐱᖃᓯᐅᑎᔪᖅ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᖃᓂᒃᑯᑦ. ᖃᓂᕐᓗᒡᓗᓂ ᓲᕐᓗ ᑭᒍᑎᒃᑯ ᐊᐅᖕᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᑭᕐᓗᒃᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᐅᖕᒥᒍ ᓱᑲᖃᖏᓗᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᑎᕐᓗᓕᕐᓇᖅᖢᓂ, ᐳᕙᒃᑯᓪᓗ ᐃᒻᒪᓯᒪᓕᕐᓇᖅᖢᓂ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᑭᒍᑏᔭᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᓂᕆᔭᑎ ᑕᒧᐊᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖏᒃᑯᕕᖏ ᑎᒥᒧᑦ ᐱᐅᒐᔭᖏᒻᒥᔪᖅ, ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓃᑦ, ᐃᓅᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓃᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓃ ᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓃᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᖃᓂᕐᒧ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐅᑯᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᑎ:

  • ᖃᓂᑦ ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᐊᖅᐸᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑎᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᒍ ᑭᒍᑎᓯᐅᕐᓂᒃᑯᑦ 2−ᒥᓇᑦᔅᒧᑦ ᒪᕐᕉᐃᕐᓗᑎᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᒃᑭᖐᔭᕐᐸᒡᓗᑎᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅ.
  • ᖃᓂᖅᓯ ᐅᔨᖅᓱᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᓯᐅ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᖃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ.
  • ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᓂ ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᕙᒡᓗᓯ.
  • ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᐸᒡᓗᓯ ᖃᓂᒃᑯ ᖃᓄᐃᖏᑦᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒥᑦ.
  • ᑕᕝᕙᑭᑐᖅᑕᐃᓕᒪᕙᒡᓗᓯ.

ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᐃᕆᓕ 1−ᒥᑦ 30−ᒧᖅ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒧᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ

ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᒧᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᓗᑎ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᖅ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓂᒃᑯ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎ ᐅᕗᖓ: http://www.nunavutsmiles.ca/in.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᕗᐊᓐᑎ ᕼᐊᓗᓐᐃᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6048
WHalonen@gov.nu.ca