ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᐱᖦᖤᖏᓴᖅᑐᖅ ᑭᖓᓂ

ᑎᓯᐱᕆ 13, 2017

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᐱᖦᖤᖏᓴᖅᑐᖅ ᑭᖓᓂ

ᐊᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖁᔨᕗᑦ ᑭᖓᕐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖃᓚᐅᓂᖓ ᑎᕆᒐᓂᐊᕐᒥᒃ ᐱᖦᖤᖏᓴᒃᑐᖃᕐᓂᖓᓂᒃ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᐅᒪᖁᔭᐅᕗᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᕈᒥᖏᓐᓂᒃ. ᓂᕐᔾᔪᑎᒥᒃ ᑕᑯᒍᕕᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᑦ ᐊᔾᔨᒋᖏᐸᖏ, ᐱᓱᒡᒐᖅᐸᑦ, ᖃᓂᖓ ᖃᐅᓪᓗᖅᐸᑦ, ᑐᐱᑉᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᓂᓪᓕᐊᕙᓗᒃᐸᑦ, ᓂᕐᔪᑎ ᓱᖁᑎᒋᖏᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᕋᒫᕐᒧᑦ.

ᑎᕆᒐᓂᐊᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᔪᐊᖏᑦᑐᑦ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐱᖑᐊᖃᑎᖃᕆᐊᖃᖏᑐᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᕐᓂᑦ.

ᓂᕐᔾᔪᑏ ᑎᒍᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᓯᓚᒥ ᐃᐱᖅᓯᒪᕙᒡᓗᑎᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓗᒍ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ. ᐱᖦᖤᖏᓴᒃᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑎᒍᐊᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ; ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᑭᖓᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ.

ᕿᒻᒦᓪᓗ ᑎᕆᒐᓂᐊᓪᓗ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᑮᔭᐅᓚᐅᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᕿᓱᒃᑕᐅᓚᐅᕈᕕᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓯᓐᓄ ᐅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑕᐅᓚᐅᕐᓂᕆᔭᐃᑦ ᐅᓂᑳᒃᓗᑎᑦ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ. ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᑲᐅᑎᒋᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ.

ᑎᕆᒐᓂᐊᕐᒥᑦ ᐊᒪᕈᕐᒥᓪᓘᓃ ᑕᕕᒍᕕᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᒻᒥᖅ ᐅᐸᒃᑕᐅᓚᐅᖅᐸᑦ ᙱᕆᒐᓂᐊᕐᒥᑦ ᐊᒪᕈᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯ ᐅᑲᓗᒡᓗᑎᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ 867-867-8932−ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᓄᓇᕘᓕᒫᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐊᖃᓗᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ 867-975-4800−ᒧᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕌᓐ ᐅᐊᓯᖕᒃ
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca