ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓂᖓᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒥ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᖃᑦᑕᐅᑎᔪᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 23, 2022

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕐᓂᖅ
ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓂᖓᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒥ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᖃᑦᑕᐅᑎᔪᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᔪᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐃᓂᖓᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕐᒪᑕ.

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᑦ 8−ᖑᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᑦ. ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒦᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ, ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓪᓗ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕝᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓗᐊᙱᑦᑐᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖏᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ.

ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᕙᓪᓕᐊᖁᓇᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᓖᓪᓗ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ:

  • ᐳᓛᕆᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᓕᖅᐳᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᓗᑎᒡᓗ ᐃᓅᖃᑎᒥᒃ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ.
  • ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᑎᑕᐅᓕᖅᑐᑦ.
  • ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑲᒪᒋᔭᐅᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᓯᕆᐊᓖᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᖃᓂᒪᑲᑕᒃᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᑦᑎᐊᖅᐸᑕ.
  • ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᓕᖅᑐᑦ.

ᑕᐃᒪᙵᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑑᓂᖓ ᐊᐃᕐᕆᓕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᓕᒫᖏᓐᓂ. 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ www.gov.nu.ca/nunavuts-path ᐅᖄᓚᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐅᖄᓚᕕᖕᒧᑦ 1-888-975-8601−ᒧᑦ 8:30−ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 5:00−ᒧᐊᕋᓱᖕᓂᖓᓄᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ. ᑲᓇᖕᓇᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᓇᒡᒐᔾᔭᒥᑦ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᒧᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑖᓇᕋᐃ ᓴᒧᕕᐅᓪ     
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca