ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᑎᖅᑎᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᒡᒐᖕᒧᑦ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐅᑎᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓯᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ

ᔫᓂ 08, 2020

 

ᓄᓇᕘᓕᒫᒥᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓂᖅᑎᖅᖠᕆᔪᑦ ᐅᑎᖅᑎᖁᔭᐅᓕᖅᑐᓂᒃ ᐊᒡᒐᖕᒧᑦ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐃᔭᐅᑎᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓯᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᖅᓯᒪᕈᔪᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᕌᓂᒃᓯᒪᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᒡᒐᖕᒧᑦ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᐲᖅᑕᐅᖁᔨᓕᖅᑐᑦ ᐊᒡᒐᖕᓄᑦ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐅᑎᓂᒃ.

  • Eltraderm Hand Sanitizer - 70% Ethyl Alcohol, made by Eltraderm Limited
  • Hand Sanitizer, made by Contract Packaging Distributions Inc.
  • Gel 700 Hand Sanitizer, made by Nature's Own Cosmetic Company Inc.
  • Sanilabs Hand Sanitizer 70% Ethanol, made by Sanilabs Inc.
  • Walker Emulsions Hand Sanitizer, made by Walker Emulsions Ltd.
  • Hand Sanitizer Désinfectant pour les mains, made by Walker Emulsions Ltd.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᔨᕗᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᒡᒐᒃᓯᐅᑎᖃᖅᐸᑕ ᐃᒡᓗᒥᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᕈᓐᓃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑕᕆᐊᓖᑦ. ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓯ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᒋᖁᔭᐅᔪᓐᓃᖅᑐᓂᒃ ᐱᖃᕈᕕᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓯᕐᓄᓪᓗ ᓈᒻᒪᙱᓪᓕᐅᕈᑎᒋᓕᕈᖕᓂ. ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᐸᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐅᑎᑦ ᐅᕕᓂᒃ ᐸᓂᖅᑑᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐅᖏᓚᑲᑕᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᓕᒃᐸᓕᕐᓗᑎᒡᓗ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑭᑦᑎᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᑕᖏᖅᖢᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒡᒐᖕᓄᑦ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑲᓗᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑑᔪᓐᓴᖅᑐᑦ.

ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᑦ ᓱᓕ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒡᒐᖏᑦ ᐅᐊᓴᕋᔪᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᐊᓴᐅᓯᖅᓯᒪᓗᒍ ᐆᓇᔪᒡᓗᒍᓗ ᐃᒪᖅ 20-ᓄᑦ ᑎᑦᑕᑯᓗᖕᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓯᐊᒻᒪᒃᑕᐃᓕᑎᓪᓗᒍ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓯᒃᑲᑎ ᕼᐃᑦᔅᑳᒃᔅ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5712
shitchcox@gov.nu.ca