You are here

ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᑦ

ᐅᒡᕙ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᒫᓂᒃ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑰᕈᑎᖓᒍᑦ. ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᑦ ᐅᓇᓂ ᑕᑯᓇᖕᓂᐊᕋᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᐊᒃᑑᑎᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ.

 ᕿᓂᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᑦ ᑎᑎᖅᓯᒪᙱᑦᑐᒥᒃ ᑕᒫᓂ, ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ environment@gov.nu.ca.