You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᓗ

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᓪᓗ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ 

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᓗ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓲᖑᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᓕᒫᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᓕᒫᑦᑎᓐᓂ. ᓄᓇᓕᕆᔨ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓂᖅᐹᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᒪᓂᕆᔭᖓᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓗ ᖁᙱᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ.

ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖅᑕᖃᖅᐳᖅ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ. ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒋᔭᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᓇᕿᓪᓗᓯᐅᒃ ᐊᑖᓃᑦᑑᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ! 

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᓕᕆᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒧᐊᕈᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓯᓚᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒦᓪᓗᑎᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓄᑦ ᐅᕗᙵᕐᓗᓯ environment@gov.nu.ca.

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᐅᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒡᓗ ᓄᓇᕘᒥ. ᐅᕝᕙᐅᓇ ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᓪᓗᐊᑕᖅᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᓕᕋᓛᖃᕐᕖᑦ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᑐᙵᕕᓖᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒍ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍᓗ ᓄᓇᓕᕋᓛᖃᕐᕕᖕᒨᖓᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᐊᒐᒃᓴᑦ. ᓄᓇᓕᕋᓛᖃᕐᕖᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ “ᑕᐅᑐᙱᑕᒥ ᑕᐅᑐᖕᓂᖅ”, ᐃᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓪᓚᑦᑖᕐᖢᑎᑦ ᓯᓚᒥ. ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑕᕌᖓᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔩᑦ, ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐃᑦ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᑦᑎᓕᕆᔩᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᐊᒻᒪ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕕᓕᕆᔩᑦ ᐃᓚᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᐱᕙᓪᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒡᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᖃᕐᕕᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ.  

ᑕᐅᑐᙱᑕᒥ ᑕᐅᑐᖕᓂᖅ ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒥ: ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᑎᔭᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ (ᓴᖅᑭᓵᓕᓛᓕᖅᑐᖅ!)

ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ/ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
 
ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᒡᓚᓱᒻᒪᕆᒃᑐᖅᓯᐅᕐᓂᖅ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᓯᒪᔪᑐᐊᑦᑎᐊᖑᕗᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ. ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᒡᓚᓱᒻᒪᕆᒃᑐᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᒪᕐᕉᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔫᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ 15 ᐅᑭᐅᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᓂᒡᓚᓱᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᑦ “ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐊᕙᑎᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ”, ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᕐᓗᑎᒃ ᒪᓂᒻᒪᒃᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐱᐊᓂᒡᓗᒍ ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᓕᕆᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᒡᓚᓱᒻᒪᕆᒃᑐᓕᕆᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐱᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᓕᕆᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᑕᐃᒪᐃᖁᔨᔪᖃᑐᐊᕌᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᓂᐅᓕᒑᔪᖅ ᕿᑭᖅᑖᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓚᒍᔅᓯ ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒧᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐅᕗᙵᕐᓗᓯ Canadian Wildlife Federation - ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᓄᑦ.

ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓲᖑᒋᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ-ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔭᒃᓴᖅ environment@gov.nu.ca ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᐳᓛᕐᓂᖅ

ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑏᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔩᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᖢᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑯᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᐳᓛᕆᐊᑲᑕᒃᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓗᓕᖅᑕᖏᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᓯᓕᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓪᓚᑦᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓇᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐅᑯᐊ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ:

  • ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᓄᓇᕘᒥ
  • ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᑦ (ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᓱᖏᐅᓴᓂᖅ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ)
  • ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ
  • ᓇᑦᑎᓕᕆᓂᖅ ᓄᓇᕘᒥ
  • ᓇᒧᙵᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ ᐅᐸᒃᐸᓪᓕᐊᔭᓯ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓯ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᓯ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓄᑦ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓇᒧᙵᐅᔾᔭᐅᔪᓂᒃ

 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓇᒧᙵᐅᔾᔭᐅᔪᑦ ᐱᐅᓛᒻᒪᕆᖕᒥᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᕕᐅᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖃᓲᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ Antarctic-ᓕᐊᕈᔾᔨᓲᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᐊᕈᔾᔨᓲᑦ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ, ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓂᓪᓗ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᒡᓗ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓇᒧᙵᐅᔾᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᓇᒧᙵᐅᔾᔭᐅᑲᑕᒃᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᙵᑦ 2008-ᖑᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑐᑦ:

"ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ - ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ:

          .....ᓴᓂᕋᔭᖕᒥᐅᑕᐅᔪᖓ, ᓄᓇᕘᒥ. ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑎᐊᓵᖅᑐᖅ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓇᒧᙵᐅᔾᔭᐅᓂᕆᔭᕗᑦ. ᐃᓚᖓᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᑦᑎᐊᓚᐅᕐᒥᔭᕋ ᕿᓚᐅᔾᔭᕈᓐᓇᓚᐅᕋᒪ ᐳᕕᕆᐊᓕᖕᒥ ᐅᒥᐊᑯᓗᖕᒥ ᐊᓯᓐᓂᑦᑕᐅᖅ ᕿᓚᐅᔾᔭᖅᑐᖃᕆᓪᓗᓂ. ᖄᓕᖅᑭᓐᓇᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᒃ ᐊᐅᓚᔮᕐᓇᑦᑎᐊᖅᖢᓂᓗ. ᖁᖏᐊᖅᑕᐅᕌᓂᒃᑲᑦᑕ ᐃᒪᐃᓐᓈᓗᖕᒥ ᓯᕿᓂᖅ ᐳᓚᓕᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑲᔾᔮᕐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ.

              ᐃᓕᑦᑎᕐᔪᐊᓚᐅᖅᑐᒍᑦ. ᐊᓯᕐᔪᐊᖓᓂ ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᖃᓕᖅᑐᖓ ᐊᕙᑎᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓪᓗᖓ ᓄᓇᓐᓂ. ᐃᓕᑦᑎᕚᓪᓕᕐᓂᖅᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖓᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᓐᓂ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖅᑖᖅᑐᑦᑎᐊᓚᐅᖅᖢᖓᓗ...."

- ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ 2011-ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑰᖃᑕᐅᔪᖅ, ᓴᓂᕋᔭᒃ, ᓄᓇᕗᑦ  

"ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ:

ᑎᑎᕋᓕᖅᑐᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᒪᓪᓗᖓ ᖁᔭᓕᑦᑎᐊᓚᐅᕋᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑎᐊᖃᑕᐅᓚᐅᕐᓂᓐᓂ. ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᐊᐃᓐᓅᓚᐅᕋᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑰᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓪᓗᖓ 2011-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᑖᓐᓇ ᐱᕕᒃᓴᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐊᔪᕐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᐊᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᐃᑲᔪᕐᔪᐊᓚᐅᙱᓐᓂᕈᔅᓯ.

ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑎᐊᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᐊᕐᔪᖕᓂᐊᖅᑐᖓ:

 * ᐅᓪᓗᖅ ᑲᓛᖦᖡᑦ ᓄᓈᓐᓂ ᓇᖏᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒥᒃ. ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ ᑭᓴᖅᓯᒪᕝᕕᒋᔭᖓ ᐊᕐᕌᒍᑦ 60 ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓯᕐᒦᓐᓈᓘᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ

 * ᐅᓪᓗᖅ ᐃᖏᕐᕋᑎᓪᓗᑕ ᐊᕐᕕᐊᓗᒃ ᓂᐊᖁᕐᓗᖕᓂᖅᓴᖅ ᐅᒋᐊᖓᓗ ᑕᐅᑑᔮᕐᔪᒃᖢᑎᒍᑦ

 * ᐅᓪᓗᐃᑦ ᖃᔅᓯᒃᑭᐊᖅ ᑑᕐᖓᑦ ᖃᖅᑲᓃᑎᓪᓗᑕ, ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑲᑕᒃᑐᓂᒃ ᓈᓚᑲᑕᒃᖢᑕ

 * ᓂᐸᐃᓚᐅᑲᒃᖢᑕ ᐃᓄᒋᐊᒃᖢᑕ Parliament Plains, Iceland-ᒥ

 * ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᑕᑰᑎᔪᓐᓇᓚᐅᕋᑦᑎᒍᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᙶᕈᓘᔭᖅᑐᑦ

ᐅᖃᐅᓯᕆᓇᓱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᐊᓂᒍᓐᓇᙱᑕᕋ ᖃᓄᖅ ᑖᓐᓇ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑰᕐᓂᕆᓵᖅᑕᕗᑦ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᒋᒐᒃᑯ ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᓕᖅᖢᖓᓗ ᖃᐅᔨᓵᖅᑕᒃᑲ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑐᒪᑦᑎᐊᖅᖢᒋᑦ ᐊᓯᓐᓄᑦ. ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᒃ ᓴᐳᑎᓯᒪᓗᒋᑦ, ᓄᓇᕐᔪᐊᖅᐳᑦ ᓴᐳᑎᓗᒍ.”

- ᐊᖓᔪᒃᖠᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ 2011-ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᐊᖃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓇᒧᙵᐅᔾᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐅᕗᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒧᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ http://www.studentsonice.com/

2011-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓇᒧᙵᐅᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᔅᓯᐅᒃ, ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅᓴᐅᕙᒡᓗᓯ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᖃᐅᔨᕝᕕᒋᓂᐊᕋᔅᓯᐅᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕈᑕᐅᕙᖕᒪᖔᑕᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ. ᐃᒻᒪᖄ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓂ ᐃᓚᐅᓛᖅᑐᒃᓴᐅᕗᑎᑦ! ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᓯᐅᒃ ᐅᕙᓂ - Students On Ice, Arctic Youth Expedition 2011 - ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓇᒧᙵᐅᔾᔭᐅᔪᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ 2011-ᒥ

Actua-ᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖅ

Actua ᑲᓇᑕᒥ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕋᓱᐊᖅᑎᐅᙱᖦᖢᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᕙᒃᖢᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᒃ ᐱᐅᔪᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖑᓪᓚᑦᑖᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᓄᑖᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ Actua-ᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᒪᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖅᓴᒥᒃ ᐊᕙᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓚᐅᑲᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ. Actua ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓄᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐅᕗᙵᕐᓗᓯ: www.actua.ca.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓴᓂᕐᓂᖅ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓴᓂᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ, ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᒐᔪᒃᖢᓂ ᐊᕙᑎᑦᑎᐊᕆᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓕᕌᖓᑦ ᔫᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ. 

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᐊᓂᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑐᑦᑕᕐᕕᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᓄᑖᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐃᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕋᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᓯ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖃᖅᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑦ!

ᓄᓇᒥᐅᑕᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᒫᒪᒃᑎᓲᑦ ᓄᓇᕘᒥ (ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ/ᐃᓄᒃᑐᑦ).

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔭᒃᓴᖅ environment@gov.nu.ca ᑕᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓂᐊᕈᒪᒍᔅᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᓯ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓄᐊᕐᓗᓯ.

ᓯᓈᓯᐅᕐᓂᖅ (ᕿᓪᓕᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ ᐱᔭᒃᓴᐅᓪᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ/ᐅᐃᐅᐃᑐᑦ)

ᕿᓪᓕᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᖕᒪᖔᑕ ᓇᑦᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᑦᑎᕋᓱᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ.

ᑳᑯᓗᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ (ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᐱᔭᒃᓴᐅᓪᓗᓂ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ/ᐃᓄᒃᑐᑦ)

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᑐᒃᑐᓕᕆᔪᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓄᑦ ᑳᑯᓗᒃ ᓄᑲᖅᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑯᓕᕐᒥᐅᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔭᒃᓴᑦ environment@gov.nu.ca ᑕᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓂᐊᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᓯᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓄᐊᖅᐸᒡᓗᓯ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑎᑭᓴᐃᕙᒡᖢᓯ chapters.ca-ᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ amazon.ca-ᒃᑯᑦ.

ᐱᕗᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ (ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᐱᔭᒃᓴᐅᓪᓗᓂ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ/ᐃᓄᒃᑐᑦ) 

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᒥ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᓲᖑᕗᑦ ᐱᕗᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒨᖓᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᐅᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔭᒃᓴᖅ environment@gov.nu.ca ᑕᕐᕋᒋᓐᓂᒃ ᐱᓂᐊᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᓯᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓄᐊᖅᐸᒡᓗᓯ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑎᑭᓴᐃᕙᒡᓗᓯ chapters.ca-ᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ amazon.ca-ᒃᑯᑦ.