You are here

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖅ

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ

ᐊᕝᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000, ᐃᓂᐊ 1320 
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0 
ᑲᓇᑕ

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: environment@gov.nu.ca
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-975-7700
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-7742​

ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ 1104A ᒦᑦᑐᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓᓂᑦ.

 

ᑐᓴᒐᒃᓴᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ:

ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᕕᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᖕᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᒪᓗᑎᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᑭᓇᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓃᑦᑐᓄᑦ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ:

ᓚᐃᑳᓐ ᑖᒪᔅ 
ᑲᒪᔨ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᐊᕝᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000, ᐃᓂᐊ 1320 
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0 
ᑲᓇᑕ
 
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-975-7761
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-7742

lthomas8@gov.nu.ca

24-ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑯᕕᔪᖕᓄᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃ

ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 920 – 8130
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873 – 6924

 

ᐆᒪᔪᖕᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓂᑦ ᓇᓂᓯᒋᑦ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᖕᓂᐊᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓄ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ:

ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᐅᑦ

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ (867) 439-9945
ᑭᙵᐃᑦ (867) 897-8932
ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ (867) 924-6235
ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (867) 980-4164
ᓴᓂᕋᔭᒃ (867) 928-8507
ᐃᒡᓗᓕᒃ (867) 934-8999
ᐃᖃᓗᐃᑦ (867) 975-7780
ᑭᒻᒥᕈᑦ (867) 939-2004
ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ (867) 473-8937
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ (867) 899-8819
ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ (867) 927-8966
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ (867) 252-3879
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ (867) 266-8098

ᑭᕙᓪᓕᖕᒥᐅᑦ

ᐊᕐᕕᐊᑦ (867) 857-2976
ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ (867) 793-2944
ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ (867) 898-9130
ᓴᓪᓖᑦ (867) 925-8823
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ (867) 645-8083
ᓇᐅᔮᑦ (867) 462-4002
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ (867) 896-9187

ᕿᑎᖕᒥᐅᑦ

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ (867) 983-4164
ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ (867) 360-7605
ᑯᒑᕐᔪᒃ (867) 769 7011
ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ (867) 982-7450
ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ (867) 561 6231