ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓃᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᒑᕐᔫᑉ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᒥ

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᖅᐲᑦ ᐱᔪᒪᓗᑎᓪᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᓂ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃᓘᓐᓃᑦ? ᐊᐃᑦᑑᑎᖃᕈᒪᕖᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᖃᓗᒑᕐᔫᑉ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᒥ?

ᐊᖏᕈᕕᑦ, ᐃᓂᖃᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ!

ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᖃᑦᑕᕐᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓈᖅᑐᓅᖓᔪᓄᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂ, ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᓂᒃᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᒥ.

ᐱᓇᔫᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ ᑖᔅᓱᒪ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᑉ. 

ᔮᓐᓄᐊᕆ 23,  2020 ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᔅᓴᐅᔪᓐᓃᓛᖅᑐᖅ 5-ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ. ᑲᓇᖕᓇᐅᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓᒍᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓂᓗᒍ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓇᔫᑎᕕᑦ ᐴᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ.

 

ᒪᒃᕼᐊᐱᐊᓚ ᒪᓱᑯ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕖᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᐃᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
Government of Nunavut
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000, ᐃᓂᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0
ᐅᖄᓚᐅᑦ:    867 975-7723
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ:   867 975-7747
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: mmasuku@gov.nu.ca

ᕼᐃᐅᕆ ᓂᐊᖁᖅ
ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᓐᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕖᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᐃᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ
ᐆᒥᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ #2
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0
ᐅᖃᓘᑖ:    867-645-8013
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: hniakrok1@gov.nu.ca