ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᒃᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ 170 ᑐᒃᑑᔮᖅᑑᑉ ᑐᒃᑐᖏᓐᓂ

ᐊᒃᑐᐸ 27, 2021

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᒃᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ 170 ᑐᒃᑑᔮᖅᑑᑉ ᑐᒃᑐᖏᓐᓂ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᔅᓯᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᑐᒃᑑᔮᖅᑑᑉ ᑐᒃᑐᖏᓐᓂ ᐅᓄᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᙱᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᒃᑐᖏᑦ, ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓕᖅᖢᓂ.

ᐅᓄᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ 170 ᐅᖓᑖᓅᖏᑦᑐᖅ ᑐᒃᑐᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᑐᒃᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ.

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᑭᓲᓂᖏᑦ ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᕐᓇᓪᓗᖕᒥᒃ ᑐᒃᑐᑦᑐᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᖑᓴᓪᓗᕐᓂ ᑐᒃᑐᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ (1:1−ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ).

ᐊᖑᓇᓱᑦᑏᑦ ᓂᕕᖓᑖᖅᑖᕆᐊᓖᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓂᒃ ᐊᓯᕙᕆᐊᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑲᐃᓯ ᓚᓱᑦ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
clessard3@gov.nu.ca