ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᒃᓴᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑏᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᐊᒥᖏᓐᓂᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 18, 2021

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᒃᓴᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑏᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᐊᒥᖏᓐᓂᑦ

ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᓄᕕᐱᕆ 12, 2021ᒥ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓕᖅᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒥ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᐊᒥᖓᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓂᑦ.

ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒥᑭᓛᒥᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ $50ᒥ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᐊᒥᖓᓂ.

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔾᔮᕈᓐᓃᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᐹᒋᔭᐃᓂᕐᒥᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᐊᒥᖏᓐᓂ ᐊᓯᔾᔨᓯᔪᖃᖏᑦᑐᖅ ᖃᕝᕕᒑᕐᔪᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒪᕉᐃᑦ ᐊᒥᖏᑦᑕ ᐊᑭᖏᓐᓂ. ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᕙᒌᖕᓂᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᖃᕝᕕᖔᕐᔪᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒪᕈᐃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ.

ᐊᐱᖁᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓄᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑲᐃᓯ ᓚᓱᑦ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
clessard3@gov.nu.ca