ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐆᒪᓂᓕᓐᓄᑦ

ᔫᓂ 05, 2020

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐆᒪᓂᓕᓐᓄᑦ

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᔫᓂ 5-ᒥ 11-ᒧᓄ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᓂᑦ ᓱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᕐᕌᒍᒻᒥ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒥ − ᐊᔾᔨᒌᖏᑐᓄᑦ ᐆᒪᓂᓕᓐᓄᑦ.

ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᓗᒍ, ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᖅ-ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᑐᒥᑦ ᐱᕈᕐᓰᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒻᒧᑦ. ᖃᐃᖁᔨᔪᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓂ ᑕᑯᓐᓇᖁᑦᓱᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐊᑦᓱᕉᑕᐅᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐱᓯᒪᑦᓯᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂᑦ ᐆᒪᔪᖁᑎᓂᑦ.

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᒍᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐆᒪᓂᓕᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒋᔭᑦᑕ ᓇᐹᖅᑐᖃᖏᓐᓂᖓᓄᑦ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᑦ ‘ᐱᐅᑦᓴᓂᕐᒧᑦ’ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕙᐃᔅᐳᒃ ᒪᑉᐱᖅᑐᒐᖓᓂᑦ ᒪᓕᓪᓗᑎᓪᓗ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᑦ ᑐᕆᑐᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ @GOVofNUNAVUT ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ!

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᓕᐅᖁᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐆᒪᓂᓕᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᓂᓪᓗ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎᓂᑦ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ (@GOVofNUNAVUT) ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᖕᓂᐊᕐᓗᓯ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᐃᑦ ᐱᕈᖅᑐᖅᐃᑦ ᐆᒪᔪᐃᓪᓗ ᒥᑦᓵᓄᑦ.  ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᑭᓪᓕᖃᖅᑐᑦ ᓵᓚᖃᖅᑐᐃᓪᓗ ᑕᐃᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂᑦ, ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑯᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕐᓂᑦ ᐱᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᓗᒍ ᐅᕙᑦᓯᐊᕈᑲᓐᓂᐅᖏᑦᑐᖅ!

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ − ᐃᓚᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖏᓐᓂᑦ − ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐅᕋᓐ ᕙᓚᐅᕋᑎ     
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
KFlaherty1@gov.nu.ca